A teológus nem kritikátlan szolga

Magyar Nemzet 1999. November 2.

 

Az igazság fogalma éppen olyan sokrétű, mint maga a világ, az ember és az Isten valósága. Ezért az egyirányú kommunikációkat és a monológusokat az igazságkeresők közötti interaktív eszmecserévé kell alakítani. Ugyanis a harmadik évezred küszöbén fennáll a veszélye annak, hogy a bábeli zűrzavar eltörpül a mai világ szellemi szétesése mellett. Ezt hangsúlyozta nemrég Budapesten a Magyar Pax Romana Fórum rendezésében tartott, Mi az igazság című előadásában Gánóczy Sándor Franciaországban élő teológus, aki a Fides et Ratio enciklika körüli vitához tette hozzá gondolatait. A hetvenegy éves teológiaprofesszort először pályája fontosabb állomásairól kérdeztük.

A Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai fakultásán kezdtem a tanulmányaimat, a központi szemináriumban. Az egyetemet Franciaországban folytattam, 1953-ban ott is szenteltek pappá. Hosszú ideig lelkipásztor voltam Párizsban, majd Rómába küldtek, ahol a Gergely egyetemen Kálvinról írtam a doktori disszertációmat. Később kutatási ösztöndíjjal Németországba kerültem, először docens lettem Münsterben, majd tanszékvezető a würzburgi egyetemen, ahol majd harminc évig szolgáltam.

Kálvin végigkíséri a pályáján, olyan értelemben is, hogy katolikus részről olykor kétkedés érezhető az ön által képviselt nézetek iránt.

Azt, hogy mondjuk egy evangélikus vagy egy református adott esetben miért ért inkább egyet a szavaimmal, nem az én tisztem megmagyarázni. Életem kilencven százalékát a katolikus hittan szolgálatában töltöttem, és csak tíz százalékát a Kálvin-kutatással. Ám azért, mert Kálvint kutattam, eddig még semmilyen katolikus intézmény részéről nem ért gyanakvás. Sőt hosszú ideig dolgoztam Rómában az egységügyi titkárság megbízásából ökumenikus vonalon, éppen mert jól ismertem Kálvin tanait.

Budapesti előadásában a nyitott igazság fogalmát használta, és elmarasztalta a tekintélyelvű igazsághirdetést.

Három igazságfelfogást vázoltam föl: a klsszikus, Arisztotelészre visszamenő, objektív megközelítést, az újkori igazságfogalmat, amely Descartes-ra és Kantra vezethető vissza, és ahol a szubjektum kerül előtérbe. És megpróbáltam egy modern igazságfogalmat megalapozni a Biblia alapján, amelyben benne van a találkozás fogalma. Az igazságot senki sem tudja individualista módon, elszigetelve magát a többiektől felfedezni, ez csak közösségi utakon lehetséges.

Hangsúlyozta, hogy a modern kor emberének másfajta válaszokat kell adni. Mennyire érzi ilyennek a katolikus egyház válaszait, miért lesznek ma a korábbi egyértelmű igaszágok nehezebben elfogadhatóvá?

Minden egyház csak akkor lesz újra "érdekes", ha másként gondolkodó és másként hívő emberekkel is képes kapcsolatba kerülni. Mert egyre több katolikus gondolkozik nem katolikus módon, és egyre több evangélikus gondolkozik nem evangélikus módon. Tehát már a saját egyházi közösségben is vannak másként gondolkodók, akiket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ehhez egy nyelvet kell találni, bizalmat kelteni bennük azzal, hogy meghallgatjuk őket. A meghallgatás módszere lenne tehát ajánlatos. Tartalmi szempontból pedig azt mondanám, hogy az ipari társadalomban utópia egy középkori keresztény filozófiával minden kérdést megoldani. Be kell emelni a gondolkodásba mindazt, ami Descartes, Kant, Husserl, Heidegger és a többiek által egy modern gondolkodás alapjává lett. Az ő felismeréseiket az egyházaknak bele kell dolgozniuk az evangelizációikba, s nem elég azt mondani, hogy nálunk van az, ami üdvözít, s ami nálatok van, az nem üdvözít. Ez a gettómentalitás alapállása.

A megkérdőjelezhetetlenség igénye sokszor összemosódik egyfajta kritikátlansággal.

A teológus szolga, de nem kritikátlan szolga. Ezt vallom és gyakorlom. Én a római katolikus egyház szolgálatában állok, mint tudós, mint kutató, mint kritikus gondolkodó. Ez a feladatom. Lehetnék prédikátor, lehetnék hitoktató, lehetnék remete, szintén katolikusként, de nem az vagyok, hanem tudományos teológus. Ez az én karizmám az egyház kebelében.

Milyen tekintélyre van szükség és milyenre nem?

A tekintély adottság. Nem olyan valami, hogy ellene vagy mellette lehetünk. Létezik intézményes tekintély, amikor azért engedelmeskedünk, mert az intézmény erre kötelez minket. Akár belátjuk, hogy helyes, amit megkövetel, akár nem, meg kell tennünk. Ez a szabadság lehatárolásával kapcsolódik össze. Van azután az erkölcsi tekintély, amit csak kiérdemelni lehet azzal, hogy bizalmat keltek a másikban. A bizalomkeltés tekintélye az, ami számomra továbbvezet a mai világban.

Beszélt tudományos és ájtatos teológusról, mi a különbség közöttük?

A tudományos teológus kérdez, kutat, átgondolja és rendszerezi a hit tanait, mert tudja, hogy egy hagyomány letéteményese, amely régen keletkezett, ezért le kell fordítani mai nyelvre. Az ájtatos teológus fölolvassa a Szentírást, majd prédikál, azaz magyarázza a Szentírást az adott közösség helyzetére vonatkoztatva. Ő hirdető. A teológus nem az. De semmi ne zárja ki, hogy a teológus prédikáljon, és a prédikátor tudományos teológiával készüljön föl a prédikációjára.

Előadásában kiemelte, hogy lejárt az ideje a monológusoknak. A katolikus egyház hol tart a másság és a párbeszéd elfogadásában?

A pápa nagyon sok ökumenikus mozgalmat támogatott, párbeszédet kezdeményezett a zsidókal, az ortodoxokkal, a más világvallásokkal. Közvetve támogatja azt az ökumenikus teológiai munkát, amit Németországban négy évig végeztünk, s aminek az eredménye most lesz hivatalosan jóváhagyva Róma által. Az október 31-én aláírt megállapodásra gondolok a római katolikus és az evangélikus egyház között, amely a kiátkozások megkérdőjelezéséről szól, vagyis hogy vajon azok egyházszakító momentumok-e vagy sem. Ami a párbeszédet illeti, nem vagyok pesszimista, bár kétségkívül vannak föllendülések és apályok az ökumenikus mozgalomban. A második vatikáni zsinat után mindenki örült, hogy közelednek egymáshoz a keresztények. Ez a lelkesedés kicsit lecsillapodott, de vannak józan és kitartó találkozások, eszmecserék.

Az ön által is képviselt felfogás mennyire elfogadott a nyugati világban, Rómában, és mi a helyzet Magyarországon?

Csak nagyon alázatos és türelmes választ tudok adni. A magyarországi helyzet komplexitását még nem ismerem jól, jobban tisztában vagyok a németországi vagy a franciaországi egyházi helyzettel, és egy kicsit a rómaival is, ahol szintén éveket töltöttem. A különbség nagy, mert minden egyház más helyzetben van. A németek a konkordátum jegyében élnek, az állami egyetemeknek teológiai fakultásai vannak, Franciaországban viszont csak pápai jogon alapuló teológiai iskolák vannak. Magyarországon felajánlották a lehetőséget, hogy az állami egyetemnek legyenek teológiai fakultásai, de ez nem sikerült. Lett külön katolikus, és református egyetem. Ez már mutatja a nagy különbözőséget. Az a benyomásom, hogy Magyarországon még van bizonyos félelem attól, hogy a nyugatról jövő teológia romboló hatással lesz az emberek hitére. Ez tévedés, mi nem rombolunk, mi kutatunk.

Javorniczky István