Kivonat a MPRF 1999. május 29-i Közgyűlésének jegyzőkönyvéből:

"Közgyűlési határozat"

 

A Magyar Pax Romana Fórum Közgyűlése az Alapszabály 7.2. c) pontja alapján az 1999. május 29-i Közgyűlésén az Elnökség javaslatára a következő határozatot hozta.

 

1. A Magyar Pax Romana Fórum (MPRF) természetes személyű, rendes tagjainak [Alapszabály 3.2. a) pont] éves tagdíja 1999. évre:

a) magyar és nem nyugati állambeli állampolgárságú tagok esetében*:
3.000 Ft.

b) magyar és nem nyugati állambeli állampolgárságú diák és nyugdíjas tagok esetében*:
1.500 Ft.

c) nyugati állambeli állampolgárságú tagok esetében*:
37 EURO-nak megfelelő összegű deviza vagy Ft.

2. A MPRF rendes szervezeti tagjainak [Alapszabály 3.2. b) pont] tagdíja nem változik: 100 fő taglétszám alatti szervezetek: 1.000 Ft./év; 100 fő feletti szervezetek: 3.000 Ft./év.

3. A tagság típusának megfelelő tagdíj mértéke a tag indokolt kérésére (pl. munkanélküliség, katonai vagy polgári szolgálat stb.) meghatározott időre, egyedi elbírálás alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelmeket a szervezeti kérdésekben illetékes alelnök bírálja el. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. magyar és nem nyugati állambeli állampolgárságú diák és nyugdíjas tagok a csökkentett tagdíjra [1. b) pont] akkor jogosultak, ha diák, illetve nyugdíjas státusukat az éves tagdíj befizetéséig, de legkésőbb a tárgyév május 31-ig (1999-ben szeptember 20-ig) a titkárnak hitelt érdemlő igazolás mellékelésével bejelentik. A bejelentést az öregségi nyugdíj esetét kivéve évente meg kell ismételni.

5. A jövőben a tagdíj naptári évre szóló mértékét a tárgyévet megelőző év őszi közgyűlésén kell megállapítani.

6.

a) A MPRF-nek a tárgyév május 31-ig (1999-ben szeptember 20-ig) tagdíjat fizető természetes tagja postai úton megkapja az MPRF tevékenységéről információt tartalmazó HÍRLAP évi tervezett két számát és a MÉRLEG című folyóirat évi négy számát, továbbá a MPRF olyan rendezvényein, amelyen van regisztrációs díj, a díj 50%-ával mérsékelt összegét fizeti.

b) Amennyiben egy családban több MPRF tag van, akkor kérésre a második, harmadik stb. családtag kérheti a tagdíj csökkentését annak tudomásulvételével, hogy az így csökkentett tagdíjhoz a HÍRLAP és a MÉRLEG, valamint a regisztrációs díj mérséklése nem jár.

c) A MPRF azon tagdíjat fizető természetes tagjainak a tagdíját és az előfizetését, akik e határozat elfogadása előtt már előfizettek az 1999-es évre a MÉRLEG-re, a MPRF Titkársága rendezi. Ilyen esetben az esetleges többletbefizetést, ha ezt a tag igényli, a Titkárság a tagnak visszatéríti.

7. A pártoló tagok, illetve mások is (pl. a Nyugat-Európában rezidens tagok) az anyagi támogatásuk (önkéntes felajánlásuk) céljairól legkésőbb a támogatás befizetésekor nyilatkozatot tehetnek. Az ilyen támogatásokat a MPRF lehetőleg a meghatározott célra fordítja. Az ilyen felajánlásokra és felhasználásukra az éves tevékenységről készült beszámolóban utalni kell. Nyilatkozat hiányában az MPRF a támogatásokat az általános célokra használja fel.