MAGYAR PAX ROMANA FÓRUM

KATOLIKUS ÉRTELMISÉGI MOZGALOM

 

A Pax Romana mozgalmat 1921-ben alapították katolikus diákegyletek a svájci Fribourghban a klérustól független, (de szentszéki kapcsolattal rendelkező) civil szervezetként. A mozgalom eredeti célja az evangélium alapú béke megvalósítása, illetve a világiakra alapított egyház kiteljesítése volt. Kezdetben diákszervezetek, majd diplomások alkották a mozgalmat, ma pedig értelmiségi szövetségekből és szakmai szervezetekből áll.

A Magyar Pax Romana Mozgalom múltjának három szakasza van: a húszas évek elejétől 1945-ig, az emigráns Katolikus Magyar Diákszövetség korszaka 1958-ig, az 1956-osok Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalma (KMÉM).

A KMÉM, s az abból kinőtt Magyar Pax Romana Fórum, 1967-től tagja az 1947-ben alakult Nemzetközi Katolikus Értelmiségi Szervezetnek, az ICMICA-nak.

A KMÉM tagjai nem tartották magukat olyan közösségnek, amelyet tetszés szerint vagy ,,elvekre'' hivatkozva felülről irányíthatnak. Továbbra sem tagadták a tekintély indokoltságát és jelentőségét az Egyházon belül, de egyre inkább ragaszkodtak az átláthatósághoz, az informáltsághoz, a dialógushoz. Autentikus személyeknek érezték magukat, akiknek eltörölhetetlen emberi joguk van arra, hogy tudásuk és lelkiismeretük szerint saját életükkel kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak. A szolgalelkűséget levetkőzve, felnőtt katolikussá lettek: a II. Vatikáni Zsinat szellemében, Isten népévé váltak.

A Magyar Pax Romana Fórum számára, az eleven múlt azt jelenti, hogy a zsinati szellem értelmében progresszivitásra, ökumenizmusra, pártpolitikai értelemben semlegességre, az értelmiségi lét szempontjából pedig nagyfokú konstruktivitással, kritikai attitűdre törekszik.

 

A Magyar Pax Romana Fórum céljai

Személyes és közösségi tanúságtétellel, tudományos, kulturális, közéleti, tömegkommunikációs és hivatásbeli munkával szolgálni és terjeszteni a keresztény szellemiséget és lelkiséget.

Munkálkodni a magyar értelmiség kulturális, világnézeti és teológiai képzésén, hitéletének valamint keresztény és szociális tudatának elmélyítésén a tudományos világkép és a keresztény hit összhangjának megfelelően.

Katolikus szervezetként elősegíteni a keresztények ökumenikus egységét és szolgálni az egyetemes magyarság ügyét.

 

A Magyar Pax Romana Fórum 1997. novemberi közgyűlése úgy döntött, hogy a szervezet stratégiaajánlóvá válik mind a magyar egyház, mind pedig a magyar társadalom számára, hiszen katolikus szervezetként része az egyháznak és Magyarországon bejegyzett civil szervezetként része a magyar társadalomnak, így keresztény és értelmiségi voltából egyaránt eredő felelősségéről egyik irányban sem feledkezhet meg.

A MPRF által kínált stratégiának azonban nem egyszerűen a személyre, nem is a társadalom tagjaira kell vonatkoznia, hanem egy dinamikus egyensúlyon belül elsősorban az ember életvilágára: a lokálisra a globálissal szemben, a személyközire a szervezetivel szemben, a magánjellegűre a hivatalossal szemben, a családira az intézményessel szemben.

A Magyar Pax Romana Fórum törekszik segíteni a Magyar Katolikus Egyházat abban, hogy az idők jeleit egyre inkább észrevevő és hagyományaiban megújuló egyházzá váljon, hogy képes legyen küldetését korszerűen betölteni, nevezetesen, hogy az örömhírt úgy hirdesse, hogy az mindenkihez eljusson. A társadalom számára a kereszténység és a katolicizmus alapvetően ne hatalmi vágyat, ne uralkodási igényt, ne evilági szeparatizmust, hanem szolgálatot, ajánlatot és emberi minőséget jelentsen.

 

A Magyar Pax Romana Fórum 1999. évi tervei

A MPRF egyházi és társadalmi témakörökben keresi a választ néhány olyan kérdésben, mely társadalmi problémaként az egyházi-társadalmi integrációt nehezíti.

Ezek közül négy kérdéskörrel kíván kiemelten foglalkozni: a magyarországi roma kérdéssel, a korrupciókihívásával és a keresztény-zsidó párbeszéd serkentésével. Fontos ugyanakkor a MPRF számára egy olyan projekt indítása is, amely éppen értelmiségi mivoltával függ össze: megtalálni azokat a módokat, amelyeken keresztül a magyarországi civil társadalmat segítheti elsősorban az előző három témában társadalmi ellenőrző feladatának ellátásában. Továbbá szeretnénk feldolgozni a ,,Hit és értelem'' c. pápai enciklika témakörét.

Természetesen az nem várható el egy efféle programtól, hogy a vállalt idő alatt meg is oldja magát a problémát. Az 1999-es évben az a célunk, hogy megtaláljuk azt a pozíciót, azt a szemléletmódot, amelyből a MPRF, tehát egy keresztény értelmiségi egyesület a problémákkal foglalkozni képes és ezt más hasonló törekvésekhez képest sajátságosan, specifikumokat felmutatva tegye. Ennek okán egyik legfontosabb törekvésünk, hogy áttekintsük mindazokat a tevékenységeket, amelyek ma Magyarországon a problémák leküzdését célozzák és ennek nyomán meg is találjuk azokat a szervezeteket és magánszemélyeket, akikkel a jövőben a MPRF-nak kívánatos volna a vállat cél érdekében együttműködnie.

A várható eredmények két dologban jelölhetők meg: egyrészt egy olyan programban, amelyet 1999-től hajtana végre a MPRF; a másik pedig 1999-re tervezett konferenciákban, amely az addigi előmunkálatokat áttekinti és megvitatja a kialakítandó programot. A konferenciák nyilvánosak lesznek, anyagaikat közre kívánjuk adni.