Melléklet

 

Az alábbiakban a programhoz kapcsolódó nyitott kérdésekre adott válaszok teljes szövegét adjuk közre. A részrehajlás, és a kérdéses elemek kategorizációs problematikáját elkerülendő az idézeteket abc sorrendben listáztuk. Az egyszavas, igen, nem, helyeslem, egyetértek típusú, kommentár nélküli idézeteket nem szerepeltetjük.

 

1. "A MPRF identitásának ugyanis azzal a tudós keresztény értelmiségi identitással is azonosnak kell lennie, amely nem csak keresztény, nem csak értelmiségi, de amely megnyilvánulásaiban a mindenkori adott helyzetben elérhető szakmailag megalapozott, illetőleg tudományos érvényű tudásra is törekszik."

 

A tudomány hatalom", amivel visszaélnek!! A megfogalmazás tudálékos és nehézkes. Valamennyi pontból hiányzik "a mérték és arány a szeretet által" követhető/követendő útja. Ezért nincs valójában "identitástudat" sem.

"szakmailag megalapozott" és "tudományos érvényű tudás" - meghatározás nyelvészeti bukfenc, semmitmondó, a hitben élő ember ne tudásával azonosuljon. A tudás evilági meghatározás. Ez csapdába és pokolra viheti az embert.

A "tudós" szó itt indokolatlanul szűkítő értelmű. 2. Az identitás nem azonos a tudással. 3. Milyen elemek vannak a "nemcsak ker., Nemcsak értelmiségi" és a "tudós" ker.értelmiségi identitás között?

A "...de amely" kezdetű mellékmondatot nem értem, ui. Az is az értelmiségi identitás része. Amit sugallni kíván az helyes.

A célok meghatározásánál egyszerűbben és kevésbé cicerói megfogalmazásban kellene közelíteni a lényeget. Különben a mondanivalójával egyetértek, de a közérthetőséget és a tisztaságot /nyelvi/ nem lehet mellőzni!

A fenti maghatározás tartalmával egyetértek, meglehetősen nyakatekert meghatározásával kevésbé.

A hatékonyabb működés érdekében fontos a megfelelő színvonalú, szakmai, tudományos megalapozottság.

A hivatását magas színvonalon művelő keresztény hitelesebben tehet tanúságot hitéről is.

A kérdésfeltevés nem kellőképpen világos számomra.

A kérdést nem nagyon értem, mert az aláhúzott rész szinte az értelmiségi lét definíciója is lehetne /utolsó két sor/

A keresztény értelmiségi attitűd szakmai - különösen tudományos - kérdésekben nem lehet dogmatikus, illetve tekintélyelvű.

A keresztény tanítástól eltérni nem szabad, ezt nem tartanám szerencsésnek, de előfordulhat, hogy tőlünk távolállóktól is szerezhetünk hasznos ismereteket.

A keresztényemberek - bármilyen réteghez is tartozzék - a társadalomban értelmiségként kell megjelennie, s mint húzóerőnek kell hatnia. Ez csak úgy lehetséges, ha a keresztény ember szakmai, vallási, családi stb.

A legnehezebb posztulátum.

A legtágabb értelemben vett ökumené ezt kívánná: elkötelezett mag- minden jószándékú ember- kevesek -sokak- egész

A magyar viszonyokat nem ismerem. Elkülönítve érzem magam a hazai PR tagjaitól.

A marxizmus hatása azonosítható legyen.

A mondanivaló rendben van, de a fogalmazás tudálékos, bonyolult. Rövid érthető mondanivalókkal kell egy programot körülírni.

A mondatot egészbe véve nem értem, és nem gondolom, hogy a hiba az én készülékemben van. Az elejével és a végével teljesen egyetértek, azaz magasabb szintű szakmai-tudományos munka és hiteles szorosan értelmezett értelmiségi attitűd legyen mindenkire és a

A MPRF identitását keresztény szellemiség és keresztény lelkiség kell, hogy áthassa. Egy személynek, egy intézménynek, de egy mozgalomnak is - ami vagyunk - sok identitása van és lehet. Bizonyos estekben ez veszéllyel járhat és itt sebezhetők lehetünk.

A MPRF-nek a lelki és szellemi megtisztulást szolgáló értelmiség fórumává kellene válni.

A szakértelem fontos. A szeretet is fontos

A szakmailag megalapozott tudományos érvényű tudásra törekszik megfogalmazás mellett fontosnak tartom azt is, hogy humánusan is megalapozott legyen, a szakmait megelőzve.

A szakmailag szilárdan megalapozott, tudományos érvényű ismeret kívánatos cél, de a "tudós" jelző ne riasszon el olyanokat, akik hivatásuknál fogva nem tudnak a tudományos elmélyülésre időt szentelni.

A tudás ker. Ért. Identitás szerkezetet kissé szigorúnak érzem. A tudományos érvényű tudásra való törekvést helyesnek, az értelmiség körét viszont szélesebbre vonnám.

A tudós keresztény értelmiségi identitás megfogalmazást nagyképűnek érzem. Tudós nélkül számomra többet jelentene és a környezetet is kevésbé irritálná.

A tudósnak, korszerűnek mondott nézetek mögött sokszor hamis tanítást veszek észre!

A"tudós" felesleges, kissé pöffeszkedő is, talán a "tájékozott" elég lenne.

Ajándékba kapott hitünk (természetes) ismereteinkre, tudásunkra épül. Ezért (nemcsak szakmai) tudásunk növelése minden téren szükséges.

Alapvetően egyetértek. Társadalomtól izolálódott, zárt közösségeknek kicsi a hatás lehetősége. A korlátait is ismerő racionalitás ma nem nélkülözhető.

Ambiciózus helye igény én azonban a gyakorlati élet ügyeit előtérbe helyezném legalábbis addig, amíg ott oly sok megoldásra váró kérdés van.

Apologetikai szempontból írom az alábbiakat: talán a legnagyobb apologétánk Teithord és Gardin francia jezsuita szenzációs munkáiban. Minden papi zsinatnál fontos volt Teithord ismerete, hogy a korszerű világnézeti problémákkal szembenézhessen, hogy

Autentikus véleményt nem formálhatok, amíg nem ismerem meg s MPRF utóbbi években kifejtett tevékenységét. Betegségem miatt nem követhettem azt. Egyébiránt elfogadom a tézist.

Az "indentitásnak.. Azonosnak kell lennie" meghatározás talán túl erős, jóllehet az ismeretek feltétlenül hasznosak.

Az alaposság a tudományosság, vagy egyszerűen gondolkodásbeli következetesség az ami hitelt szerez akár az egyén akár a szervezet működése számára. Ezt munkám során is tapaszalom.

Az értelmiségi és a szakember mellett a kereszténység a harmadik láb.

Az is-sel nem értek egyet. Ha ugyanis mértékadó véleményalkotásra törekszik társadalmi kérdésekben, azt csak értelmiségi háttérrel teheti.

Az MPRF legyen keresztény értelmiségi, de alkalmazkodjon az adott helyzethez.

Azonos a véleményem.

Azonos csak egyfélével lehetek, a többire lehetek nyitott, együttműködő, szelektálva elfogadó.

Azonosnak nem kell lenni, de toleránsnak feltétlenül.

Bla - bla.

Csak tudományos kritikus beállítottsággal szabad minden fokon argomentálni.

E megfogalmazás nehezen értelmezhető.

E törekvésében az elfogulatlan véleményalkotást soha nem szabad szem elől téveszteni.

Egy materialista tudóstól távol áll, hogy a tudós , keresztény, értelmiségi fogalmát értelmezze

Egyértelműnek találom.

Egyetért. Ez azonban csak akkor lehet igaz, ha mindenki kínos precizitással és tudatos önfegyelemmel tartózkodik más szakterületén való garázdálkodástól. Különösen igaz ez a divatot követő" szakmákról", mint pl. Környezetvédelem, média...

Egyetértek a PR iránytű szerepével

Egyetértek csak a tudós szót tartom túlzottnak.

Egyetértek vele, csak/de "a tudás keresztény értelmiségi identitás" nehezen látható, hallható...

Egyetértek! Csak akkor lesz súlya a keresztény ember szavainak és cselekedeteinek, ha "szakmailag verhetetlen".

Egyetértek, de a "tudós" jelző leszűkíti magát az értelmiségi identitást is, ezért kihagyható, éppúgy, mint a "tudományos" jelző. Ezek ugyanis szerintem túlfokozzák a MPRF "elitista" jellegét.

Egyetértek, de a tudományos stílus, nagyvonalú, egyben szolid értelemben fognám föl, nem szcientisztikus - reduktív alapon.

Egyetértek, de a tudósságot nem exclusiv értelemben értem vagyis nem új elefántcsonttorony csoportként.

Egyetértek, ha a két "csak" hangsúlyozott.

Egyetértek. Kételyem : a tagság vajon elég nyitott-e ahhoz, hogy az identitáshoz? Elég alázatos-e, hogy az "elérhető tudás" maximumát nem saját semleges tudásának tekinti-e?

Ellentét van a két aláhúzott szövegrész között /tudós keresztény értelmiségi ... nemcsak értelmiségi/. A professzionalitás kritériumával egyetértek.

Elvileg és gyakorlatban is e szerint kellene dolgoznia. Alapvető feladatnak tekintem.

Én kiterjeszteném a kört olyan emberekre is akik nem értelmiségi mivoltukban értenek meg és látnak át bizonyos területeket, hanem érintettségük miatt pl. Egy határon túli magyar a kisebbségi létet

E nélkül nincs felelős értelmiségi magatartás.

Engem zavar a "tudás" megfogalmazás. A keresztény életvitel kialakítására tudományos ismerethalmaz kell. Jelkép nélkül semmi nem megy.

Értelmiségi = felsőokt.int.-ben végzett tudós: alkotó, kreatív, a kor színvonalán álló értelmiségi, sokkal magasabb szint, mint az előbbi

Értelmiségieknél a hit mellett a tudás is valóban fontos. Korunk fő problémája a hit és tudás nélküli tömeg jelenléte, amivel nehéz társadalmat építeni.

És erkölcsi érvényű megnyilvánulással - egyebeknek.

Ez a megfogalmazás biztosan kiszűri a "nem értelmiségi" érdeklődőket ha ez a cél(?!)

Ez a számomra megfoghatatlan, a mondat második része az én felfogásom szerint része az "értelmiségi" fogalmának, tudós az aki tudományt előre visz, az MPRF tagságának nagy része pedig ezt nyilvánvalóan nem teszi és erre nincs is szükség.

Ez amennyiben igaz, hogy az MPRF-nak meg kell

Ez egy rosszul megfogalmazott, nehezen értelmezhető mondat. Abban a reményben, hogy sikerült kibogoznom az értelmét, egyetértek vele.

Ez egy sikertelen mondat.

Ez nagyon fontos.

Ez nekem evidens.

Ez nem jelenthet ellentétet a hit és a tudás között.

Ezek bizonytalan fogalmak, az egyháznak szerintem éppen arra kell törekednie, hogy ne uralkodjanak el a szakmai és tudományos szempontok, az erkölcsi szempontoknak nagyobb súlyt kell adni.

Ezt igen fontosnak tartom, mivel szükséges , hogy a keresztény szemlélet az élet minden területét áthassa és a kérdésekre korszerű választ adhasson.

Ezzel a megállapítással és célkitűzéssel teljesen egyetértek

Ezzel az általános véleménnyel egyet tudok érteni abban az esetben, ha ezt a provokatívabban és nyilvánosabban teszi.

Ezzel teljesen egyetértek, minden merev elzárkózás, elkülönülésnek káros visszahatása van. Ugyanakkor vigyázzunk, hogy el ne hajoljunk a keresztény gondolkodásmódtól.

Fából vaskarika. Ugyanis - legalábbis társadalomtudományi, erkölcsi kérdésekben - nincs "tudományos érvényű tudás".

Fontos követelmény amíg megkülönbözteti a MPRF-ot más szervezetektől

Főleg a hit az etika, a szociális problémák és a keresztény értékek terjesztésével és megvalósításával foglalkozom.

Hogyan azonosítható, egyeztethető eme öntudatosság /szektariarizmus/ törekvés a legkisebbek marginálisak jézusi szolgáltatásával.

Igaz, az ökumenizmus, egyetemesség és a tolerancia alapelve

Igen, de elsősorban (a) és (b) ez már velős program.

Igen, ha az valóban tudományos illetve szakmai eredmény, s nem rosszra használják, hanem az emberiség javára

Igyekezni kell erre, de ez csak tendencia lehet-

Kicsit körmönfont, de egyetértek

Kiegészíteném - nyitottnak kell lennie a társadalom minden rétege felé /az értelmiségi mozgalom mindig magában rejti a beltenyészet veszélyét/.

Közérthetőbb fogalmazás lenne célszerűbb

Legalábbis közelítenie kell hozzá!

Magam sem vagyok "tudós keresztény értelmiségi" erre is csak törekedhetek, talán mások is.

Maximálisan egyetértek.

Meg kell találni a kapcsolatot az ateistákkal, mert őket hamarabb lehet istenhivővé tenni, mint a közömbösöket.

Megegyezik a fentiekben megfogalmazottakkal

Mindenképpen fontosnak tartom, hogy amennyire lehetséges szinkronba kerüljenek a keresztény és értelmiségi.

Mivel az identitás fogalmával (önazonosság? Ellentéte e tudathasadásnak...) (közös, azonos valamelyik értékrendek ínformalizálása) ... Nem tudok a köznyelvben mit kezdeni, nincs véleményem. A szaktudományok (matematika, a különböző antropológiák,

Most keresztény vagy nem keresztény? A szakmai értelemben is kompetens megnyilvánulást keresztény részről igen fontosnak tartom.

MPRF-nak tudományos módon tájékozottnak kell lennie.

Nagyjából egyetértek, de ezt türelemmel, másrészt a saját értékeinek képviseletével kell lennie,

Nagyon egyetértek! A tartalomra kellene figyelnünk és nem arra ki mondja! Az eddigi konferenciák előadóit is így válogattuk! Legyen közöttünk vége az előítéleteknek!

Nehezen érthető a fenti mondat. Az utóbbi évtizedek tapasztalatai megmutatták, hogy milyen torzulásokhoz vezetett a szakmailag megalapozott-tudás kereszténység nélkül.

Nem azonosnak. Más csoportnak a véleményét meghallgatni de nem köteles elfogadni.

Nem kell azonosnak lennie.

Nem látom megalapozottnak, a keresztény mivoltnak a megalapozott tudással feltételezett konfliktusát. Sem a hit nem kompetens tudományos, sem a tudomány teológiai kérdésekben. Ha viszont a keresztény erkölcs kerül konfliktusba a tudománnyal /pl. Abortusz,

Nem szépen fogalmazott. A tudományos érvényű tudást ki lehetett volna hagyni. Az elérhető és szakmailag megalapozott tudásra való törekvés viszont rendkívül fontos, de rendkívül nehéz is.

Nem tartom fontosnak, hogy az MPRF minden tudományos főként természettudományos és legfőképp részletkérdésekben állást foglaljon, s ezeket beépítse identitásba. Olyan tudományos kérdésekben azonban, melyek világnézetünket lényegében is érintik a hatékony

Nem világos, hogy mit takar a második sor "nemcsak értelmiségi" passzusa, persze a MPRF nem lehet értelmiségi érdekérvényesítő szervezet, hanem a társadalom minden rétegét megbecsülő (egyházi) szervezetnek kell lennie.

Rendkívül igényes követelmény, de mindenképp helyeslendő, főleg ha az egyes tudományokból jeles /nivós/ személyeket tud felmutatni az MPRF

Rövid / értem mit akar mondani, helyeslem is, ennek ellenére a megfogalmazást így nem tartom szabatosnak. Túl tömör és nem egészen egyértelmű. A tudományos érvényű jelzőt elhagynám, mert az igen sok területen erősen relatív.

Sajnos ez a fogalmazás többszöri türelmes olvasásra is nehezen érthető számomra. Hogyan lehet egy identitás identikus egy más identitással? Hogyan lehet egy keresztény értelmiségi identitás azonos egy nem keresztény és nem értelmiségi identitással?

Senkitől sem kell elhatárolódni, de azért sajátos jelleggel, , feladattal kell rendelkeznie, hogy legyen értelme létének.

Sorompót állít maga elé, aki csak a keresztény értelmiségi identitással foglalkozik.

Szerintem a MPRF élcsapat kíván lenni, tehát: természetesen.

Teljesen egyet értek vele. Nincs fekete és fehér. Isten nem csak a "papírforma" szerint van jelen az életünkben.

Teljesen egyetértek a programmal. Nem csupán középtávú, de hosszú távú célnak is megfelelő, világos, tömör megfogalmazás. Kutatás, tudás több ismeret növeli a hitet. Tudás és imádás elválaszthatatlan.

Természetesen azonosnak kell lenni. Keresztény, értelmiségi, szakmailag is hiteles.

Toleráns, szerény, de független álláspont célszerű képviselni a társadalmi kérdésekben.

Triviális azért gyanús mondat. Nemcsak az MPRF-nak, de minden szervezetnek, sőt egyénnek is törekednie kell a mondat második felében foglalt szakmailag megalapozott szintre. Demagógiát érzek benne.

Túlzsúfolt

Üdvözlendő a szellemi igényességre való törekvés, de nem helyeslem a sorokból áradó elkárhozó elit tudatot. A programadók nyilván magukat tekintik modellnek, és a maguk képére akarják formálni a PR-t.

Vagyis holtunkig kell tanulni, tájékozódni

Valóban csak az igényes, alapos munka vezethet eredményre.

Veszélyesnek érzem a "tudomány" túlhangsúlyozását.

Világos beszéd.

Világosan exponált álláspontot

 

2. "A MPRF-nak el kell fogadtatnia- az egyházon belül is- a pluralizmus jegyében, hogy saját stílust, esetleg másokétól eltérő mentalitást hordoz és kíván megjeleníteni Magyarországon. Ezt szolgálatnak kell tekinteni, vagyis az MPRF nem óhajtja önmagát senkire sem rákényszeríteni, de azt sem hagyhatja, hogy a Pax Romana szellemisége valamiféle konzervatív kontextus igényeinek megfelelően eltorzuljon, esetleg éppen olyan megfontolással, hogy visszatérítsék az 'egyetlen igaz' útra, esetleg valamilyen 'egyháziasság' jegyében".

 

"valamiféle konzervatív kontextus igényeinek" rész nem tetszik, sértőn durva nem illik egy MPRF szövegbe. Ha egy klerikus sértve érzi magát nem csodálkozom. "Valamiféle", ez borzasztó!

"Valamiféle konzervatív kontextus" - ez bla-bla! Miről van valóban szó?

Örömhír a nagyvárosnak - konzultáció. A nagyvárosi missziót gátló tényezők. Közösségépítés, közösség-gondozás. Építsünk a gyülekezeti tagokra. Tanulságos volt a többségében protestáns lelkész, elkötelezett gyülekezeti tag megnyilatkozása. kölcsö

A saját arcukat kialakítása nem megy konfliktus nélkül. Arra is fel kellene előre készülni, hogy az egyház konzervatív erőinek támadására hogyan fog válaszolni mivel ez várható.

A "KONZERVATIV KONTEXTUS" kifejezés - nem egyértelmű kifejezés - én legalábbis nem tudom pontosan megfogalmazni, így tehát az sem értem, hogy "eltorzulás"-t hogyan okozhat.

A "saját stílus" időnként torzuláshoz vezetne. Mentalitásbeli különbség természetes - még egy-egy szervezeten belül is - a keresztény magatartásforma megvalósítása lényeges.

A fentiekkel ismét egyetértek azzal a fenntartással, hogy a plurarizmus és a nyitottság ne önfeladást jelentsen.

A helyi társadalmi problémák megoldása felé kellene nyitnia, a Pax Romana segítségével.

A hitből fakadó cselekedetek nem változtatják az életet kifejezetten babazsúrrá. A meggyőződést vállalni kell, és a konfliktusos játszmákat le kell játszani.

A másoktól eltérő mentalitást is vállalni kell a saját szellemiség megőrzése érdekében.

A megfogalmazás tudatlanságról és agresszív liberalizmusról tanúskodik. Több toleranciát!

A MPRF - szélesebb perspektívájúnak kell lennie, mint a római katolikus egyház.

A MPRF stílusa, légköre akkor lesz igazán sikeres, ha mindenki szabadon meg tudja jeleníteni gondolatait, érzéseit. Ki tudja csalhatatlan biztonsággal megmutatni az "egyetlen igaz utat"?

A Pax Romananak az egyház tanításain belül kell maradnia. Az viszont mindenképp szükséges lehet, hogy a magyar társadalom szükségletének megfelelően maga dönt, mely része a tanulásnak kiemelten fontos.

A pluralizmussal egyetértek (az egyházon belül is), de a folytatást zavarosnak érzem. Kár volt lemondanom az integrált és nyíltan vállalni a frakciózó magatartást ("mentalitást"). Fájlalom a konzervativizmus fogalmának primitív és szűk értelmezését.

A saját arculat szükséges és érték, de az egész egyházi közösség egysége is fontos egyes dolgokban. A konzervatív egyház" ne legyen ellenségkép.

A saját negatív tapasztalatom éppen ellentétes, a PR és a katolikus felső papságban is a liberalizmus felé való engedékenység tapasztalható.

A sajátos stílus lehet a célok érdekében katalizátor értékű. De maga a stílus nem nőhet túl "etalonként" a célok tartalmán. A tartalom és a forma (stílus) egységére kell törekedni! Ami a "kényszerítés" lehetőségét illeti egyetértek az ellenállással.

A szolgálatot csak az fogadja jó szívvel, aki bízik benne. A bizalom megszerzése nélkül nem használ a "szellemiség" megőrzése - öncélúvá válik!

A szöveg szembenállás egy a fogalmazók által konzervatívnak tartott vélemény és magatartás a MPRF működésének folyamatos figyelemmel kisérésén alapul.

A választóvonal nem konzervatív liberális, hanem sokkal inkább normális és hülye között van.

A zsinati progresszivitás még nem sajátja az egész Egyháznak, de az MPRF mindig is vállalta és terjesztette.

Alaposabban ki kellene fejteni, mit jelent konzervatív kontextus, e nélkül nem lehet állást foglalni.

Alapvetően fontos az MPRF éles kontúrú, egyéni arcéle, mely krisztusi sugárzású, de nem a klérus feudális kreatúrája

Amennyiben ez a "saját stílus" nem a kötetlen szellemi gazdálkodást kívánja magának biztosítani.

Amennyiben ez kreatív, igazán keresztény közösséget alkotó, nagyon egyetértek.

AMPRT ezen igényét és törekvését természetesnek tartom és elfogadom, de szem előtt kell tartani, hogy hierarchikus felépítésű szerveződésben nem az MPRF, hanem az egyház képviseli a magasabb szintet.

Az idézett sorokkal egyetértek. A "rákényszerítés" = agresszió intolerancia (vagyis: nem ker.) Eltorzult konzervativizmus = halál. Eszmény: konzervativizmus = progresszió, s ez a ker. antropológiából adódik.

Az egyetértés teljes mértékű

Az egyházban nincs helye az ilyen fogalmaknak: pluralizmus (divatos politikai szóhasználat), megkülönböztetés, eltérő gondolkodás, konzervativizmus. Az "egyetlen igaz útra " való állandó visszatérés és térítés állandó emberi igyekezet kell, hogy legyen.

Az egyházon belül is létezik haladó, nyitott vonal -és létezik - nem a szükséges gyökerekhez - hanem a hatalmi Egyházhoz ragaszkodó vonal. A MPRF természetesen a nyitotthoz tartozzon - meghallgatva a többi véleményt is.

az egyházon belül is."

Az elmúlt esztendőkben azt gondolom a szervezők átestek a traktor másik oldalára, hiszen a konferenciákon szélsőséges liberális SZDSZ-es, ...szóvivőket is felkértek előadónak. Miért?

Az előző pontból adódóan az MPRF és az egyház vezetése viszonyát talán konkrétabbá kellene tenni, ill. megfogalmazni, de tág teret hagyni mindkettő sajátos szerepének érvényesítésére. Egyik szervezet se legyen alá-fölé rendelhetőségben a másikkal, vagy ig

Az erkölcsi és szellemi megtisztulás, a lelki megújulás szándékával munkáló egyén és közösség karaktere sajátos másokétól eltérő mentalitást hordoz és jelenít meg.

Az értelmiség és a papság között mindig kell hogy legyen feszültség, azt kell bátran felvállalni akár konfliktusosan is.

Az isten a mi nyelvünkön beszél hozzánk. Hogy mi nem beszéljük saját nyelvünket az a bűn következménye. Nem kell Isten nyelvét szégyellni.

Az utalást az "egyetlen igaz" útra a fenti összefüggésben nem tartom helyesnek.

Az utolsó három sort nem értem. Hogyan lehet "eltorzulni" vagy "visszatéríteni", mikor a PRF saját maga teljesen függetlenül szabja meg a saját utját.

Azonosulni tudok a leírtakkal.

Azt gondolom, hogy ugyanilyen haszontalan lenne az is, hogy a katolikus értékeket (amelyek részben tradíción alapulnak) értelmiségi jelzőkkel megkérdőjelező csoporttá válna a MPRF.

De nem kevésbé keresztény. Merev. Kisajátított.

Ebben a törekvésben legyen szilárdan következetes.

Egyetértek azzal a kiegészítéssel, hogy az MPRF tagjainak egyet kell érteniük a következő (tömörített) kijelentéssel törekedniük arra, hogy a tőlünk különböző esetleg részben ellentétes állapotú, de jó szándékú véleményekben állásfoglalásokban elsősorban

Egyetértek, de mi van az erősebb kutya effektussal?

Egyetértek, de mint fentebb írtam. /közérthetőbb fogalmazás lenne célszerűbb /

Egyetértek, feltéve, hogy e4 szándék mögött valódi tartalom jelenik meg, és nem csak a felszínes ellentmondás a cél. A szövegezőket ismerve tudom, hogy nem.

Egyetértek, képviselje a keresztény értékeket és keresse az egyház lehetőségeit.

Egyetértek, valóban fontos az önálló, felelősségteljes gondolkodás.

Egyetértek. Isten ments', hogy valamiféle "konzerv" legyen a Fórum. Az van elég az egyházban.

Egyetértek. Sajnos Mo-on a katolikus egyház keretein belül nem igazán tolerálnak a hagyományos konzervatív, tradicionista, "mainstream" irányzattól eltérő nézeteket. Holott az igazság keresésének lehetőségi feltétele a különböző vélemények, nézőpontok szá

Erős beszéd, de helyes.

Erre nem tudok válaszolni, mert nem ismerem az ilyen jellegű vitákat - vagy egyáltalán vannak ilyenek.

Ettől ne legyen merev ellenséges.

Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy a MPRF szellemiségét kizárólag konzervatív oldalról próbálják eltorzítani, ezzel a megállapítással pedig nem értek egyet.

Ez a megfogalmazás számomra nagyon protestáns ízű és ellentmondásos. Egyrészt a Pax Románának nem másokhoz, hanem önmagához kellene viszonyítania magát, másrészt ha másságot és függetlenséget deklarálja miért írják mellé: " az MPRF-nak el kell fogadtatnia

Ez a mondat jelentheti a konzervatív értékeket különböző mértékben ezekből számára az eltávolodást, mindenesetre rossz ízű célozgatásnak tartom.

Ez a rész véleményem szerint félreérthető, s így tovább torzítható a közvéleményben, mégpedig olyan értelemben, hogy a MPRF egy harmadik utat képvisel, s így nemcsak hogy nem fogadja el az egyházat, hanem inkább valamiféle szektásodást mutat.

Ez a törekvés feltehetően a klérus és (a hierarchia) nagyobb részének ellenállásával fog találkozni. Ezt az ellenállást, rosszallást csak a zsinati szellem erősödése oldhatja.

Ez nagyon fontos, de a Pax Romananak vigyáznia kell, nehogy gittegyletté váljon.

Ezt a mentalitást markánssá kell tenni, kifejezésre juttatni, el kell érni, hogy a m.kat.egyházon belül is legitimmé váljék a megközelítésén különbözőségei; el kell érni továbbá, hogy egyfajta egyházias ... Jegyében ne legyenek kiszoríthatók az egyház éle

Ezt a programrészletet teljes egészében elfogadom abban a reményben, hogy a világegyházban is megerősödik a "testvériesebb" szellem és gondolat. Ennek alapfeltétele a "Vatikán" gyökeres megváltoztatás, az egyházi struktúrák reformja.

Ezt az álláspontot tartom mérvadónak és ezért is voltam tagja évekig és vagyok most is szimpatizánsa

Ezt fontos leszögezni. Ugyanakkor kerülni kell ezt a fogalmazást, mintha a kat.E.ház vezetőségének műveletlensége azonos lenne annak konzervativitásával. Szerintem a többség nem értékként, hanem félelemből követi.

Ezt helyeslem, mert egyetlen "igaz út" számomra nem létezik, új tények, új válaszokat igényelnek.

ezt ilyen megfogalmazásban nem tudom elfogadni.

Ezzel egyetértek, minthogy a Pax Romana éppen a saját identitásának képviselete által tudja szolgálni az egyház ügyét. /az evangelizációt/

Ezzel is azonosulok.

Ezzel teljesen egyetértek, így ahogy itt le van írva.

ezzel teljesen egyetértek. Ugyanakkor a pluralizmusra a MPRF-nak házon belül is állandóan törekedni kell, hiszen mi a tagok is elég sokfélék vagyunk.

felelne meg.

felfogásom szerint a konzervatív nem szitokszó, hanem az eredeti értelmét hordozza, megőrzi a múltból, ami érték. Az újítás nem jobbít mindig.

Feltétlen képviselnie kell az előrehaladás szükségességét, a tolerancia és pluralitás jegyében, de fel nem oldva ezt a kötelezettséget.

Fontos, ettől lehet PR más és ettől jelenthet esetleg alternatívát azoknak, akiket a hivatalos egyház nem enged érvényesülni és szóhoz jutni.

Fontosnak tartom a saját stílust, de nem figyelmen kívül hagyva a gyökereket.

Görcsös ellenségkeresés.

Ha a "világpolaritást" elfogadjuk akkor ellentétek mindig lesznek. Kérdés az változatlanul: fel kell-e ill. fel lehet-e oldani ezeket? Ilyen értelemben nincs "egyetlen igaz út" a SOKIZŰSÉG szükséges!

Ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor ott a helyem.

Ha létezések szolgálnak-, és nem önérvényesítésnek tekinti, törekedjen minőségre, és ehhez ragaszkodjon-, fogadtassa el.

Ha nem óhajtja magát rákényszeríteni senkire, akkor mit és kivel kell elfogadtatnia?

Hagyományos "egyháziasság" valóban nem kívánatos, mert a világ sokat változott, ehhez Jézus tanítása azonban mindig eligazító és örök, és az kell, hogy irányítsa a programot, mert az minden időre és helyzetre érvényes eligazítást ad.

Helye így van, de talán a fogalmazásban túlsúlyban van az elhatárolás, kizárás. Jézus operatív programja túlnyomó részben a primer "integraiv" lényegű. Nem a jó emberek hasonszőrűek társaságát kereste, hanem az ismert analógia roppant nehézségét, mert a

helyes, de csak cselekedeteinkkel bizonyítható, hiteles embereket hívjanak meg előadónak.

Helyesnek tartom a vélemények pluralitását, amennyiben azok nem alapvető hittételekre vonatkoznak

Helytelen, hazatelepülés óta rossz irányba halad a PR.

Igen - de látva a szekták sikerét, talán elsősorban az alapvető egyházi kérdésekről is kellene gondolkodni.

Igen, legyen saját arcunk. Nem belesimulni kell minden áron az általánosba, hanem keresztény és szakmai lelkiismeretünkre támaszkodva vállalnunk kell önmagunkat.

igen egyet értek

Igen éppen ez a PR fő erénye. Lehet, hogy csak nem meri a szöveg kimondani, hogy a PR civil szerveződés, a véleményformálás szabadságával?

igen lényeges a tolerancia. Az egyház ne váljon múzeummá, de ne is legyen moderneskedő, liberális; tudjon különbséget tenni a lényeg és az akcidens között.

igen, igen, de: 1. az egyistenhit egyeztethetetlen mindenféle megkövült pluralizmussal. 2. nem csupán a "konzervatív kontextusok" járnak veszélyekkel, hanem az elvi és/vagy elvakult hierarchia ellenesség is.

Jó a gyakorlat, érdekelne, hogy megy ez az elfogadtatás. Vajon az Egyház kíváncsi-e a MPRF véleményére. Mostanában egy párizsi konferencián x püspök azt nyilatkozta, a vezető értelmiségi mozgalom a KÉSZ.

Katolikus célhoz ragaszkodva kell nyitnia más stílushoz, mentalitás felé.

Kicsit túlhangsúlyozott, de egyetértek.

Kívánatosnak tartom, hogy a PR igenis konzervatív legyen és egyházas. És ha a PR nem akarja a katolikus tradíciót folytatni, akkor mit akar? Mi a konzervatív, egyházias ellenpontja?

meg kell őrizni a saját arculatot

Meg kell valósítani az együttműködést a többi keresztény egyházzal. Testvérek vagyunk és sajnos együtt is kevesen.

meghallgatni a kritikát, dialógust folytatni mindenkivel, akivel lehet... saját véleményünket képviselni

Meggyőződésem, hogy minden mozgásban és fejlődésben van, ezért szellemiségünk fejlődésének bármilyen konzervatív akadályoztatása a Biblia tanításával ellentétes, hiszen nekünk az ÉRTELEM meggyőződésére kell eljutnunk.

Messzemenőkig egyetértek, bár kissé túlfogalmazottnak tartom. Elég evidens, hogy az értelmiségi gondolkodás kérdező gondolkodás, ami kizárja a kérdést megelőző válaszok integrista tudásbiztonságát.

Mi az hogy "konzervatív" és "visszatérítsék". Kik?

Miért pont (csak) konzervatív torzulástól kell félni? A radikális liberalizmus nem kisebb veszély.

Mindenkinek és minden szervezetnek normális igénye, hogy elfogadtassa saját stílusát. Ehhez nem kell pluralizmusra hivatkozni. A saját stílus lehet értékes vagy értéktelen, az viszont semmiképpen sem önálló érték, hogy ez másokétól eltérő. Bárkinek termé

Mint zsidó származású felekezeten kívüli embernek részben ezen alapállás miatt jelent mindannyiszor oly pezsdítő szellemi élményt a MPRF konferenciája.

MPRF alapszabálya eligazítást ad.

MPRT ne kényszerítse magát senkire, tartsa meg eddigi stílusát ésszerű határon belül, legyen konzervatív.

Nálunk ez kialakulóban van /Mo-n/. Úgy vélem nem szégyen néha véleményt kérni, elemeket átvenni a nyugati évtizedes Pax Romana tapasztalatokból. Az működik, a hazai döcög.

Nem értek egyet, én az egyházon belül is konzervatív szemléletű vagyok.

Nem értem ezt a részletet.

Nem értem mi az, hogy "valamiféle konzervatív kontextus" az egyházban levő értékek, még ha konzervatívak is nem lassítanak (lassultak). Ezt az egész mondatot értelmetlennek, bántónak tartom.

Nem hiszek egyetlen igaz utakban ezért féltem a PR. Pluralizmusát, amit nagyon nagy értéknek tartok. Más veszélyt érzek, hogy egy liberális kontextus jegyében a PR lemond arról az óriási küldetésről, hogy összehozza a katolikus magyar értelmiség különböző

Nem így van, mivel MPRF sem egységes tagjai közt - ha pillanatnyilag kisebbségben is - léteznek ellenvélemények, mert "házon belül sem létezik, egyetlen igaz út"

Nem ismerem a hátteret, de úgy gondolom, hogy aki valamitől fél -pl. konzervatív gondolkodás az maga is része annak. Ha ez így lenne, akkor a "Többi igaz út" keresése céltalan bolyongássá változik. Csak az hiteles, aki a konzervatívról tud, de nem harcol

Nem ismerem még eléggé a Pax Romana szellemiségét, de én az Egyház tanításától nem óhajtok eltérni.

Nem kell annyira félni az Egyházak konzervativizmusától.

Önálló, zsinat utáni mentalitás kell, amely nem kíván kizárólagos lenni, de megtérítése nem lehetséges. Évtizedeken át letért küzdő deffenziv egyház természetesen mereven konzervatív, védi a régi igazat, és gyanakvással tekint minden újra, hiszen a régi hit

Önmagában a konzervatív modern, liberális semmiféle értéket nem jelent. Lehet mindegyik értékes, használható, de értéktelen és követésre méltatlan is.

Örülnék, ha így lehetne, ha lassan is megvalósítanunk.

Prularizmusnak nincs értelme az egyház lényeges küldetésében, mert az adott isteni kinyilatkoztatás hirdetője. De vannak benne, megértési, módszeri, lelkiségi árnyalatok. Jogunk és kötelességünk ápolni és gyümölcsöztetni a miénket.

Számomra elfogadhatóbb lenne a híd-szerep. Nem minden áron kell elfogadtatnia magát a konzervatív egyházi vezetéssel, de nem is mondhat le arról, hogy ezt a réteget kimozdítsa álló helyzetéből. A nyugati példák inkább a m. egyház bezáródását szolgálják.

Szívemből jövő gondolatok. Nagyon fontos a markáns arculat kialakítása és vállalása eredeti Pax Romana szándékok szerint a mai magyar katolikus valóságban.

Szívemből szól

Szűkítő, hogy ma a magyar közgondolkodásban a liberalizmusnak egyfajta torzult megvalósulása van jelen. Ez ellen fel kell lépni.

Szükséges a sokszínűség, ugyanakkor bölcsen meg kell találni a szélsőségektől való mentesség utját!

Szükségesnek tartom a "konzervatív" szó jelentéstartalmának meghatározását. Fontos megtartani az érzékeny egyensúlyt a kontextusra való figyelés és a belső-külső szabadság között.

Teljes mértékben egyetértek, de a konzervatív kontextussal szemben valamilyen pozitív jelző el kellene a MPRF identitásának meghatározására. ("haladó" lejáratott a "modern" nem elégséges jelző.) Talán a "világra nyitott szellemiségű" vagy valami hasonló

Teljes mértékben egyetértek. A gyors, globális világ a hosszú időn át, zárt, homogén ítéleteket nem valószínűsíti.

Természetes, hogy minden mozgalomnak van saját stílusa. A fenti szöveget azonban nem szeretném úgy érteni, hogy a MPRF olyan szellemiségű legyen, amely az egyházak hagyományaival szembefordul, illetve, hogy az "egyháziasság" pejoratív értelmet kapjon.

Úgy gondolom a program megvalósításáért többet kell tennie a MPRF tagjainak, miközben a cél Isten országának realizálása, egymás elfogadása, elviselése, a szeretet kötelékében

Úgy kell képviselni ezt a saját stílust, hogy ez ne legyen arrogáns, támadó, követelő, hanem az egyházon belüli ökonomizmus szellemében. Ez segíti a pluralizmus elfogadását.

Új stílusra, új nyelvezetre, radikális mentalitásra van szükség, hogy hiteles legyen tanúságtételünk a mai kor embere felé!

Valóban a MPRF-nak az életet kell képviselnie, nem szabad egy barokk feudális szellemű főpapoktól vezetett, népegyház - modellel egyetértenie.

valóban fontos, hogy saját mentalitásunkat, identitásunkat úgy fogalmazzuk meg, hogy mások is érthető legyen, ne akadályozza meg a kommunikációt

Vatikáni zsinat szellemében kell ennek a mentalitásnak állnia!

Vigyázat! Hol a határ "konzervatív" és az "egyetlen igazi út" szempontjából.

 

3. "... szükséges, hogy a MPRF-nak legyen mondanivalója a különböző társadalmi kategóriáknak is (szolgálva ezzel a társadalom nagyobb integrációjának létrejöttét, ami felettébb kívánatos): a fiataloknak (és benne, természetesen, az egyetemi diákoknak), az időseknek, a nőknek, a kisebbségeknek (mindenekelőtt a romáknak) és a papoknak is."

 

ez akkor lenne igazán szép, ha meg is valósulna. Az igazi probléma valóban az hogy a fiatalok körében van e egy ilyen fajta szemléletre alapvető igény. 2./ A kisebbségek közül alapvetően bár ők teszik ki a legnépesebb részt, azon belül -

A "fiatalok, idősek, nők, kissebség, romák, papok" részére a Szentírásnak pontos és kielégítő "mondanivalója "van. Azt kell elemezni, terjeszteni és megszívlelni. A keresztény teológia nem ismer "különböző társadalmi kategóriákat".

A "mindenek előtt" romával nem értek egyet. Ez egy népcsoport, amelynek sokféle tagja van. Mindenek előtt a szegények, deprimáltak hírelmélettel, közöttük talán legtöbb a roma

A fontos hogy ez a mondanivaló nem a beletörődésre buzdítson, hanem a vigasztaló szolidaritás mellett fejlődési rendellenességet mutasson és segítsen hozzá érett személyiségek kialakulásához

A keresztény katolikus értelmiségnek kiemelt szerepe kell, hogy legyen a fenti társadalmi rétegekkel folytatott párbeszédben, szintén hiteles tanulságtételre törekedve,

A kisebbség kihangsúlyozása nem szükséges, egyszerűbb a minden felebarátnak, a bibliai meghatározás szerint.

A mondanivaló mögött tennivaló van egyébként a PR. Napjai jól telhetnek, de nem hoznak eredményt. Nem tudom, hogy ki vállalta már, hogy egy asztalhoz ül egy gondozatlan cigánnyal, esetleg beengedi a lakásába. A mondanivaló az, hogy ők is emberek, a gyakorlat

A MPRF egyelőre még tesz is lépést - miért akar mindjárt mindenki szólni? Talán a bölcsek gyülekezete. Egyenlők ... a katolikus /lehet/ értelmiség, idealistának kialakításában, majd azután. Kat. Értelmiség szólhat mindenkihez. /bár.../ Söpörjön inkább sa

A MPRF tevékenységében a fiataloknak kell megkülönböztetett figyelmet szentelni. Ez komoly társadalmi gond széles e hazában.

A papok nehéz helyzetben vannak, a megélhetésük függ attól, hogy engedelmeskedünk-e. Ehhez kellene támogatni őket, mielőtt tőlünk várunk segítséget.

A romák problémája mondvacsinált és 20-ad ragu fontosságú. Ezen a téren jogszolgáltatás közvetlen tapasztalataim vannak, amelyre alapozom véleményemet

A skála túl széles. Miért kell itt a romákat a papokkal egy kalap alá venni. A romák legfeljebb 0,001%-a érdekli a MPRF-ot. Megéri?

A stratégia felől egyelőre bizonytalan vagyok. Gondolkodásunk civilizációs és kulturális hátrányokkal egyenesen arányos, ezért elsődleges értelmiségi feladatnak tekintem egy biblikus- teológiai, ugyanakkor a katolikus tradíciót történetiségben értelmező

A tanuló fiataloknak igen, mivel értelmiségi tevékenységet folytatnak. Majdnem sokkot kaptam a "nőknek" miatt! Minden kategóriában (kivéve egyelőre a kat.papokat) beletartoznak a nők, férfiak egyaránt. Idősek, kisebbségiek stb. értelmiségének, de nem

A társadalmi problémák megoldásának harmadik utját keresztény és szociális tartalommal /a kettő lényégében azonos/ kell felvázolni. Ez a marxista és vadkapitalista vonal között van. Erre a fiataloknak is van megérzésük. A többiek esetében: mások probléma

A társadalom integrációjának fejlesztése valóban feladat, de teljesítéséhez a "mondanivaló"-t keveslem. Tenni is kéne a hitelességért

A társadalom megszólításának lehetőségét a mai körülmények között szinte kivihetetlennek tartom

A teoretikus közelítésmód a társ. különböző rétegei számára nem meggyőző. Szervezeti keretek, intézményi háttér nélkül csak "írott malaszt" lesz a MPRF, és nem szolgálja az egyház korszerűsítését, hanem inkább az egyházi vezetők gátlásait növeli.

A világ technikailag robbanásszerűen fejlődik, globalizálódik, társadalmai differenciálódnak / az előző kettő mértékében) Az egyház ehhez való kapcsolódását, vagyis a folyamatos modernizálódást kell segítenie MPRF-nak. Hatnia kell a nehezen modernizálódó egyházra (is).

az agresszív, bárgyú és felkészületlen prédikálás helyett ez nem ártana, de ehhez, hiteles személyhez szükségeltetnének.

Az aláhúzottak prioritása fontos. /...társ. nagyobb integrációja, fiatalok, idősek, nők, papok.../

Az itt megfogalmazott céllal lelkesen egyetértek, de jól meggondoltuk-e hogy szépen megfogalmazott mondat micsoda roppant méretű és mennyire nehéz feladatot zár magába.

a MPRF-nak kell legyen saját mondanivalója a magyar társadalomnak, - ez indokolja a létezését.

Az nagyon fontos, hogy az MPRF-nak mondanivalója legyen a "nagy kérdésekben" és a "köznapi gondokban" ITT bizonnyal segít a katolikus egyház történetének és hagyományainak lapos ismerete

Azt hiszem, először az értelmiségiek számára kell az MPRF-nak mondanivalójának lennie, elsősorban jó "diagnózist" kell adnia a különböző társadalmi kategóriákról. Ha ez megvan, akkor jöhet a "mondanivaló".

Bár felettébb szükséges lenne a társadalom nagyobb integrációja, de a mai - anyagi indíttatású politikai- megszokottság közepette aligha lehetséges. Viszont rendkívül fontos a fiatalok megnyerése e nélkül elöregszik a mozgalom.

E mondani való nélkül, értelmét vesztené a MPRF és öncélúvá lenne, ami kereszténységét kérdőjelezné meg.

Egészében egyetértek, csak a romakérdés abszolutizált prioritással nem, a magyar zsidók és a kisebbségbe került magyarok megszólítása bizonyos vonatkozásokban fontosabb, mint a romáké. A romakérdés és a romákkal való szolidaritásvállalás persze kulcskérdés de nem kívánatos, hogy abszolutizált prioritása felszívjon minden figyelmet.

Egy ember legalább 30-35 éves koráig fiatal. A papok ne legyenek az utolsó helyen, hol vannak a férfiak?

egyáltalán nem szükséges. A PR vagy értelmiségi fórum, vagy népmozgalom. Ez utóbbi esetben kell a cigánytól a királyig mindenkit megszólítani. Ez esetben én nem kívánok tagja lenni, mert a népfrontot semmilyen formában nem szeretem.

Egyetértek (Én a felsorolásba bele vettem volna a társadalomban vezető pozíciókat betöltők kategóriáját is)

Egyetértek a fentiekkel, azonban a cigányok különleges kultúrájuk, körülményeik miatt speciális "bánásmódot" igényelnek. - Nem szabad túllihegni a "cigánykérdést"!! (Merjük cigánynak mondani Őket, ne "kényeskedjünk" a "roma" megjelöléssel! Hosszú távú, bölcsen, keresztény szeretettel, de nem liberális ál-humánummal felépített program kell a cigánykérdés megoldásához

Egyetértek a megfogalmazott célkitűzéssel, ugyanakkor a Pax Romana jelenlegi helyzetét ismerve nem tudom hogyan valósítható meg pl. a kisebbségek közül kiemelt romák segítése vagy számukra kiemelt mondanivaló megfogalmazása. Emellett nem tartom indokoltnak a papok kiemelését. Ez kilóg a sorból, hiszen semmilyen más szolgálatot nem emeltünk ki - ráadásul nincs is köztük túl sok pap.

Egyetértek, és ha nincs javasolok ifjúsági csoportot

Egyetértek ezzel, persze arra gondolni kell, hogy a PR nem lesz képes mindezt a feladatot elvégezni.

egyetértek, de 1. más az értelmiség és más a kevésbé tanultak nyelve. 2. Kérdéses számomra, hogy hangsúlyozni kell-e a "különböző társadalmi kategóriákat"? Miért és kitől különbözik a fiatal, az idős, a nő és a pap? KI a maradék?

Egyetértek, de a mondanivaló az egymás épülésére szolgáljon. Módja pedig alázat, nem pedig a "beati possidentes" attitűdje.

egyetértek, de csak olyan problematikával foglalkozzunk, ahol tudunk megalapozott véleményt megfogalmazni, és ahol nincs nálunk hitelesebb szervezet.

Egyetértek, de szeretném, ha kiegészülne vagy beleütődne az a kitétel, mely a más vallásúakra, más nemzetiségűekre vonatkozik.

Egyetértek. Ehhez azonban meg kell tanulnia az értelmiségnek, hogy hogyan szólítsa meg a nem értelmiségieket és általában a különböző társadalmi csoportokat.

Egyetértek. Kimaradt a rétegek felszólalásából az aktívan dolgozó réteg.

Elkötelezettségemnél fogva kiterjeszteném ezt az igényt a fogyatékosságukkal élő, egészségükben károsodott személyekre, ezek sajátos problémáira.

elméleti alapokon. (keresztény munkaközvetítés stb.,)

Én a társ.integráció helyett szolidaritást vagy testvériséget mondanék, hangsúlyozandó a fogalmakban rejlő spirituális tartalmat.

Én azonban szerencsétlen fordulatnak tartanám, ha a PRF szellemiségét áthatná valamilyen nehezen definiálható liberalizmus és az egyházon belüli liberális értelmiség klubjává változna.

Ennyi kaput nem lehet egyszerre kinyitni eredményesen, a célok igazak. A fiatalok vannak a legnagyobb veszélyben.

Érdekes lenne elgondolkozni, miért éppen a romákat emelték ki a kissebségek közül. Talán a jelen magyar helyzetben a párbeszéd és ennek kultúrája a legfontosabb. Itt a tolerancia a legfontosabb érték az integrációnál is kívánatosabb.

Ez az egyház feladata, és mint az MPRF Egyház tagokból álló közösség, ebben is részt kell vennie

Ez egy kissé nagy falat, nemde? Csak Szent Pál tudott /a saját állítása szerint/ mindenkinek mindene lenni. Egyelőre érje be a PR. azzal, hogy a saját hangját/nyelvét megtalálja.

Ez egy nem magába forduló, a társadalom felé nyitott társaságtól elvárható.

Ez elfogadható - de vigyázzunk, aki sokat markol, keveset fog gyakorlatára. Aktív és pártoló tagságban (aktív) pedig mindezeknek, akiket meg kíván szólítani, jelen kell lenniük. Nem hirtelen felduzzasztva - az nem jó. Lépésről-lépésre lehetne ezt kiépíteni

Ez megegyezik az áltatás célkitűzéseivel

Ez mindenkép célszerű, de nem jelentheti azt a P.R. mindenkinek a szája íze szerint fogalmazzon.

Ez nagyon fontos dolog, aminek az MPRF-nak is rész kell vállalnia. Talán kis lépesekkel részeredményeket lehet elérni. A társadalom dezintegrációja világméretű jelenség, amely számos veszélyt rejt, pl.terrorizmus, hajléktalanok, alkoholisták, drogosok

ez természetes, de megvalósításához szükséges lenne a különböző társadalmi kategóriák részére külön kongresszusokat tartani, ami nem igen lehetséges.

Ez természetes: a természettől és a sorstól "előnyben" vagyunk részesítve és ezáltal keresztényi kötelességünk a "gyengébbek" érdekeit védjük, és humánosan harcoljunk jogaikért

Ez tulajdonképpen ismétlés is de kiemelendők az idősek, a nők.

Ez valószínűleg szükséges, de inkább a magukat katolikusnak valló, de hitüket nem gyakorló embereket kellene mozgósítani

Ezzel is egyetértek, de bár saját tapasztalataim ez már letelepült nem csak civilizált, de már kulturálódó romákkal jó és sok barátom volt köztük. Ezt a "divatfajüzést" nem tartom megfelelőnek, mert vissza lehet vele élni és más kisebbségek, más emberi bá...

ezzel teljesen egyetértek. Hogyan jut el a mondanivaló e kategóriákhoz, ha van? Nem lehetne-e, kellene-e az anyagainkat eljuttatni a pécsi gandi gimnázium tanárainak, diákjainak?

Fel kell vállalni azt a társadalmat, amelyben élünk, minden rétegét meg kell szólítani, természetesen az adott lehetőségekhez mérten.

Feltétlenül a társadalom minden rétegére kell gondolni, bár az én véleményem az, hogy a Pax Romana eddig értelmiséghez szólnak, amibe belefér az egyetemi diák, idősek, nők, de a romák az én elképzeléseim szerintem nem. Az ő érdeklődésük más.

Feltétlenül szükséges szélesebb körben folytatni a tevékenységet.

Fontos, ettől lehet PR más, és ettől jelenthet esetleg alternatívát azoknak, akiket a hivatalos egyház nem enged érvényesülni, és szóhoz jutni.

Fontosnak találom az effajta sokarcúságot, különösen a fiatalok, a diákok felé való nyitást. Ellentmondásosnak tűnik viszont a roma kisebbségre tett utalás, ha a fenti definíciókkal képzeljük el a Pax Romana-t.

Fontosnak tartom, de ne felejtsük el fogyatékosokat, hajléktalanokat, betegeket sem.

Főleg a fiatalságnak kell prioritást kapni !!

ha a hívők kisebbségben vannak a társadalomban, elsősorban ezt a kisebbségi létet kellene elemezni.

Ha a MPRF-nak sikerül saját nem egyházias és biztató szellemiségét kialakítania, akkor ezek a keresztények új megvilágításba helyezheti a különböző társ.-i kategóriák számára, és akkor már megtette a legtöbbet, amit tehetett.

Ha a társadalom nem lenne mértéktelenül patriarchális évtizedek óta és ha a férfiak tudnák küldetésüket és nem élnének olyan végletesen (hajléktalan, csöves) alkoholista vezető/vezérkedő élősdiik) az élet továbbadását és földvigyázását ösztönösen és akaratlanul is tudó nők és gyermekek rovására, akkor másképp alakulnak a "társadalmi kategóriák" és a "kisebbségek" A megoldás: a szeretet által történő nevelés, ami - ha eredményes (nem dogmatikus, nem korbácsos) - a MÁSOKÉRT való felelősségvállaláshoz, kötelességtudáshoz, hosszabb távon a Föld és az emberiség megmentéséhez vezet ÖNZETLEN módon SZOLGÁLAT!!!

Ha keresztény értelmiségi mozgalom, akkor aligha lehet mindenki számára mondanivalója, különösen nem a romáknak /mivel nem keresztények és nem értelmiségiek/. A romákról és minden másról lehet mondanivalója.

ha mindenki számára van mondanivalója, az annyi, mint hogy senkinek sincs. Kb. egyenlő azzal, hogy valakinek mindenki barátja. Többet ér egy pár megbízható barát, mint a túl sok névleges-

Helyes. Ez egyszerre túl sok. Szerintem idősebbek és nők amúgy is eléggé jelen vannak. Több fiatal kellene, nem csak egyetemista, de persze az is.

Igaz a megállapítás, helyes célkitűzés.

Igaz, de ennek előfeltétele az MPRF önazonosságának erősítése és a stratégia világossá tétele

igaz, de nem kell nagyobb "árnyékot vetni" a valóságos lehetőségnél.

Igen az MPRF-nak legyen mondanivalója a különböző társadalmi kategóriáknak.

igen feltétlen

Igen fontos, ehhez kell, hogy ne csak megvalósítsa az említett csoportokat, hanem aktív tagokat is toborozzon.

Igen legyen mondanivalója a különböző rétegek (nem "kategóriák" számára. De, ill. ne csak a világdivat diktálta "kategóriákban" gondolkodjon. a nők mellett, pl. miért nem szerepelnek a férfiak, akik a vallásosság terén a valódi hátrányos helyzetűek. Érdekes a romák szerepelnek a felsorolásban, holott - tudtommal a körükben nincs jelen a PR. A határon túli magyarok viszont (ahol jelen van) nem szerepelnek. Ezt is a divat diktálja úgy vélem.

Igen szükséges a mondanivaló és a kommunikáció, amelynek nyelve képes "megszólítani" és válaszra késztetni, párbeszédre sarkallni a példaként említett társadalmi csoportokat, közösségeket.

Igen! De ne akarjon egyszerre mindent, ne aprózza fel magát. A szociális és karitatív feladatok nem szükségképpen az "élcsapatra" tartoznak.

igen, prioritási rendben.

Igen, szívesen részt vállalok a feladatból.

Igen. Az egyes célpontok számára a mondanivalók témájának hiába szedése (néhány fontos témára szorítkozva) az első feladat.

Igen-nyitottnak kell lennie. Mondanivalójának kell lenni, a kultúra és Mo. tanulmányi héten sok mindenről szó volt: de a válaszút igazából az, hogy magyar kultúrájú Mo. lesz-e vagy Roma kultúrájú terület a Kárpát medence e részén. Erről csak asztalnál

itt lehetnek különbségek a súlypontokban, de mivel fórum, a különböző súlyozásoknak meg kell férnie a téren-

Itt óriási szerepe van (s lehetne) az egyháznak és az iskoláknak

Komolyan kellene venni az evangéliumot. Az élet örömeit és boldogságát kellene továbbadni másoknak.

Különösen a fiatalokat kellene megnyerni

Különösen fontos, hogy a bizonyos szempontból marginalizáltak számára is legyen szavunk. Ahhoz, hogy különböző társ-i kategóriák számára legyen mondanivalónk szükséges, hogy a Pax Romana-n belül is különböző hangok szólalhassanak meg.

Leges-legfontosabb a fiatalok, mert ők hajtják végre, amit a mi generációnk legfeljebb elkezdhetett. Sokkal jobban kiemelném a kérdést a programban.

Legfontosabb lenne a fiatalok mellett fiatal papokhoz szólni.

Legyen mondanivalója". Disztingválni kell. Szerintem NEM: ha a mondanivaló az MPRF alapvető orientálódását, téma és munkakörét jelenti. IGEN: Ha azt jelenti, hogy szükség esetén tud nekik is szólni. MERT: respektálni kell, hogy az MPRF egyetemi mozgalom. Tehát elsősorban a magasan képzett keresztényszellemi, lelki és tudományos érdeklődését és ilyen szükségletei kielégítése is szolgálja

Legyen mondanivalója, építő szándékú és merje is kimondani és legyen hely is, ahol ezt megjelenítheti

Lényeges célkitűzésnek tartom, főleg nyitását a fiatalok felé, de a papok irányában is igen fontos lenne az intenzívebb kapcsolatteremtés.

Ma már a szakipari kétkezi munkásnak is van természettudományos, sokszor alapos tájékozottsága, messze felülmúlva legtöbbször a falu papjáét. Fontos volna, hogy a mikrofizikai világnézet kihívásával szemben a ... eszméje vélhető legyen. Ennek kincsestára munkásságának művei. Korábban panteizmussal vádolták, de már ez nem áll fenn. A mikrofizika világnézeti kifogásaival szemben Teilhold tökéletes apologetikát nyújt.

Magától értetődő célkitűzés, ha a PRF keresztény szellemű

Magától értetődő követelmény.

Már évek óta ezt hajtogatom én is. Igehirdetésünk senkinek sem szól, mert ezer éves módszerekkel, stílussal szólongatjuk az embereket. Másrészt minden hivőt egy kaptafára veszünk. Ami jó a mamának jó lesz a fiatalnak is.

Meg kell tudni szólítania minden réteget és korosztályt.

Mely kategóriáknak. Sok rétegben - de mikor a rétegek - az egyház egyáltalán nincs jelen.

Messzemenően egyetértek. Ma majdnem minden ember sok kisebbség tagja egyidejűleg /vagyis ritka a tisztán csak keresztény és semmi más.

Miért mindenekelőtt a romáknak. A romáknak ugyanúgy, mint a szlováknak, németnek, zsidónak ill. hajléktalannak munkanélkülieknek.

Miért mindenekelőtt a romáknak?

Minden társadalmi réteg fiataljaival kell kapcsolatot építeni.

Mindennek célszerű megteremteni a feltételeit.

minél több jó szakemberrel tartson kapcsolatot és a társadalom minden rétegével... nem szabad elhallgatni a nehézségeket sem

Mint a PPKE szoc. Tsz. Docense - maximálisan egyetértek

Mint magam is pap, nem egészen világos, hogy ebben a szövegben miért vagyunk nyomatékosítva. Nem integrálódtunk volna eléggé a társadalomba?!

MPRF alapszabálya eligazítást ad

Nagyon szükséges lenne! - kérdés van-e ehhez kellő emberi /szellemi, munkaerő és időbeli/ kapacitás, energia, mozgatóerő, kommunikációs csatornák -és természetesen az egyes társadalmi csoportok, rétegek, korosztályok stb. szóló érvényes modern tartalom?

Nem csak a romák helyzetére kellene mindig felhívni a figyelmet. Német, szerb, stb. kisebbségek, nemzetiségek ugyanúgy élnek M.o.-n, s valószínűleg ők is kíváncsiak ilyen kérdésekre

Nem csak mondanivaló van, de utat is kellene találni hozzájuk.

Nem fog ez a törekvés a határozott karakter rovására menni?

Nem szükséges, hogy mindenkihez szóljon a MPRF.

nem tudom. Kicsit soknak tűnik ez. De hát persze jó lenne, ha mindenkit meg tudna szólítani.

nem túl ambiciózus az a törekvés, hogy a PR mindenkihez akar szólni egy megfelelő nyelven? A "társadalmi kategóriák" hangsúlyozása helyett jó lenne inkább azt kiemelni, hogy a társadalomhoz kíván szólni,

Nem vagyunk konzervatívak, ha pápahűek vagyunk, sőt hűek a hierarchiához. Nagyon is sokszor tapasztalja az ember, hogy még a papok sem tisztelik püspököket, mint olyanokat, akik a papság teljességét bírják. Tudok viszont olyan püspökről, aki nem akar lelkiségi mozgalomról hallani egyházmegyéjében, pedig a megújulás csak közösségek kialakításában lehetséges! Egy kérdőív papok és püspököknek is hasznos lenne ilyen irányban.

Nem világos, hogy a különböző társ.-i kategóriákon kívül még kinek lehetne mondanivalója. Egyébként pedig inkább emberekhez kellene szólnia, nem pedig elvont kategóriákhoz

nyitott kell legyen minden irányba és minden társadalmi réteg, csoport, nem, korosztály, stb. felé, hisz újfajta integrációt involvál az erkölcsi-lelki értékek mentén.

Rendben, de ki fogja mindezt kidolgozni? Hihetetlenül nagyszívű program ez, de megvalósítható-e?

roma" az nem mindig cigány, hanem "lumpen proletár"

Szakmunkásoknak.

Szép feladat, de óriási. Megvalósítása egy-egy szelet esetében is nagy munka. Számomra csak fokozatosan, hosszú távon képzelhető el.

Szerintem egyszerre minden kategóriának nem lehet mondanivalója, legfeljebb külön-külön. Az integráció nem azt jelenti, hogy le kellene mondani egy-egy réteg külön megszólításáról, ill. egy bizonyos társadalmi réteg érdekeinek felvállalásáról.

Szétaprózódás veszélye.

Szükséges! Mindenekelőtt a fiatalok, az egyetemisták a főiskolások, kezdő szakemberek felé, még ha így átmeneti 'visszaesést" is hozna e mozgalomba.

Szükséges, hogy elsősorban célozza meg

Szükséges, hogy legyen mondanivaló, elsősorban az értelmiségi fiatalságnak, inkább szociális indíttatásból az idősek, nők, kisebbségek irányába. Nagyon fontosak a prioritások.

Ugyanakkor a MPRF legyen nyitott az említett kategóriák mondanivalója, igényei iránt.

Ugyancsak legyen a mondanivalója minden réteg számára, de differenciált hangsulyokkal.

Vagy van, vagy nincs mondanivalója. Vagy lesz, vagy nem lesz! Előírni nem lehet, mert akkor semmiben nem fog különbözni a manipulativ arctalan, puha társadalmi tömörülésektől.

Valakinek nem attól lesz mondanivalója, hogy egy szervezethez tartozik. Attól lesz mondanivalója, hogy figyel, gondolkodik, szeret

Valamennyi társadalmi réteg számára adott mondanivaló Pál apostol versét állítja elém. Nem könnyű, de nagyszerű program. A megnevezett kategóriák, mind segítségnyújtásra, eligazításra szorulnak... Időszerű és szükséges, hogy legyen mondanivaló a v

Valóban felettébb kívánatos a társadalom integrációja, mert ami napjainkban van, az a kereszténység szégyene és kudarca is. Szükséges, hogy ismerjük és vállaljuk problémáikat, sorsukat, kérdéseiket, javaslataikat. / ld 3/

Véleményem ismét igenlő, bár nem szeretem az euforisztikus roma megnevezést. A cigányok szegénysége kirekesztettsége égbekiáltó, de azt is el kellene érnünk, hogy ők maguk is tevékeny részesei legyenek saját maguk felemelkedésének

Véleményem szerint ez együtt nem valósítható meg.

XIII. LEO, XXIII. JÁNOS és II. JÁNOS PÁL szellemében, ha nem is kimondottan.... így pláne osztályharcos, de a MPRF-nak jobban kellene hangsúlyozni az egyháznak kritikai szerepét.

 

4. "A MPRF célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon ahhoz, hogy megváltozzék a társadalom azon részének demográfiai összetétele, akik figyelnek a Magyar Katolikus Egyházra:... a városlakók, az iskolázottak, a férfiak egyházává is kell válnia. Továbbá a társadalom elitjének egyházává is."

 

A keresztény értelmiségiek lehetnek azok, akik úgy tervezik munkájukat, hogy az egyének lelki üdvössége együtt járjon az iskolák reformjával, csatornarendszerek építésével. Különböző társadalmi szervezetek harcolnak az emberi jogokért, mégis úgy

A Magyar egyház, a magyar kultúra még mindig nagyon Budapest centrikus. Nagy értékek vannak a faluban és tanyákon élő emberekben.

A cél helyes, találkozik a "konzervatív" egyházi szándékokkal. Az eszközök nem állnak rendelkezésre, létre kell hozni azokat. Konkrét, a cél-rétegekből kiinduló módszereket kellene kidolgozni az "alulról" építkező evangelizációhoz.

A demográfiai összetákolt csak a bővítés és kiterjesztés érdekében kell kiterjeszteni, tehát nem a meglevők rovására.

A hittérítés az Egyház dolga nem a PR-é-

A Magyar Katolikus Egyház szavakat a lelkiismerettel helyettesíteném. A férfik szót a család szóra.

A médiák segítségével kerekasztal beszélgetéseket kellene szervezni egyre kevesebb pap részvételével. A beszélgetések témáját nagyon meg kellene fontolni.

A Szent Írás szerint Jézus Krisztus nem kívánt a társ. elitjének egyháza felé közelíteni. Arról nem is beszélve, hogy a társadalom elitje sokak számára meggazdagodottakat jelenti, persze értem, hogy a megfogalmazás mit takar, de ezzel a megfogalmazással

A társadalom akkor fog figyelni az egyházra, ha az képes lesz berészesülni a társadalomba. Holmi magyar egyház helyett szolgáló egyházra van szükség.

A társadalom elitje?

A társadalom elitjei a politikai széljárás szerint váltanak egyházat, velük mit kezdene a PR.? Ha az elit értelmiség, akkor OK.

Amennyiben ez nem jelent elzárkózást s tanulatlan emberek inspirációs forrásaitól, akkor a fenti céllal egyetértek.

Annyira egyetértek, hogy szinte ezt fogalmaztam bele az iskola pedagógiai programjába is.

Az "elit egyháza" inkább taszít, mint vonz. A társadalmi elithez tartozó, az egyházban egy bűnös halandó testvér a többi közt.

Az "I"-t nyomatékosan kiemelném.

Az aláhúzott résszel nem értek egyet. / ...továbbá a társadalom elitjeinek egyházává is/

Az aláhúzottak különösen fontosak. /...iskolázottak, a férfiak egyházává is ... társ. Elitjeinek.../

Az egyház egyetemes. Nem konzervatív, mert jövőre irányuló, nem szocialista, mert nem kollektivista, és nem lehet liberális sem, mert nem lehet a búrral szemben engedékeny.

Az egyház legstabilabb rétege a földműves volt /javaslom, nézze át a ma élő papok szüleinek foglalkozását/, városlakók, iskolázottak, férfiak egyháza is - rossz irány. Rossz fogalmazás - egyetemleges egyház. Krisztus mindenkinek hirdette, de a fentiek nem

Az egyház nem mindenkinek az egyháza? És ha valaki odafigyel a katolikus egyházra

Az elit képpel nem egészen értek egyet.

Az elit szót helyettesíteni,

Az összetételen talán puhítani kell

Az Úr előtt egyformák vagyunk! Jésus mindenkiért egyformán szenvedett. Nem kell az elit egyházra törekedni.

Azt gondolom, hogy egy ilyen szervezet csak igen közvetetten képes erre. Véleményformálásra bizonyos értékek hangsúlyozására, bizonyos tények megismerésén hivatott szerintem a MPRF nem aktív mozgalmárkodásra.

Azt hiszem az Egyházra sokan figyelnek, de jóval kevesebben vannak azok, akik ez Egyház által képviselt értékek alapján élnek. Minél többen élnek ezen értékek alapján, annál egészségesebb lesz a társadalom. És hogy ennek ki az elitje, ezzel csínján kell b

Célja, hogy katolikus tömegbázist szerezzen.

Civil szervezet toborozhat-e egyházi hívőket?

Csak indirekt cél lehet.

De nem felejtheti el, hogy az egyház küldetése minden emberhez szól. Az MPRF szolgálja az egyház célját a maga egészében.

e célkitűzéssel igen egyetértek - melyhez a MPRF úgy járul hozzá leginkább, ha az egyetemi és főiskolai városokban próbálja megvetni a hátát

Ebben a mondatban számomra az "is" a legfontosabb,

Egyetértek a következő kitétellel: a perifériára sodródott rétegek egyházévá is kell válnia.

Egyetértek az első mondattal. A társadalmi elit kifejezést nem kedvelem, de ez lehet, hogy az én hibám. (Ha a minőségi elitről lenne szó, azzal egyetértenék.

Egyetértek, /ha az utolsó mondatba bekerül a szolgáló kifejezés - szolgáló élet./

Egyetértek. Nagyon jó lenne, ha a falun lakó értelmiségek is figyelhetnének az egyházra és nem csak a primitív konzervatív gondolkodás ellenes arcokat kellene látniuk.

Egyetértek, de hangsúlyozom az " is " -t. Ne váljék "elit" szervezetté az Egyház, de találja meg benn helyét az elit is

egyetérteni nem tudok - a valódi céljával igen

Ehhez az előzőekben említett identitást, stílust, és közösségi erőt kell körvonalazni, majd megszilárdítani, utána a fenti állítás is megvalósulhat.

Ehhez színvonalas, de mégis közérthető. azaz a nem szakmabeliek számára is érthető előadások tartására van szükség. Tudományosság, de nem tudományoskodás.

Elég alapvető ellentét van a művelt értelmiségiek szellemi igénye és a lehetőségek között.

Először a nincstelenekkel kell kapcsolatot teremteni. Ez a legnehezebb.

Én azt hiszem, hogy a városlakó értelmiség egy jelentős része hívő katolikus és ők a Magyar Katolikus Egyház értékes tagjai. A "társadalom elitje" lépjen az egyház felé, fogadja el az egyház tanítását, és ne azt igazítsuk a kiváltságosok igényeihez.

én nem értek egyet azzal az alaptétellel, hogy a MKE jelenleg a vidéki iskolázatlan nők egyháza lenne. Persze kérdés mit ért a célok megfogalmazója ez esetben egyházon. Ha a megkeresztelteket, akkor ez nem működési, hanem demográfiai kérdés.

És a fiataloké is legyen.

és a társadalom kisemmizettjeinek örömhírt nyújtani képes Egyházzá kell válnunk.

Ez a megfogalmazás tipikusan voluntarista /technokrata/. A magam részéről nem szívesen vennék részt olyan mozgalomban, amely a társadalom átalakítását követeli meg ui. politikának hívják.

ez a megfogalmazás tisztázásra vár

Ez aktuális szükséglet ma Magyarországon, de az egyház (egyetemes) általános célja tágabb: mindenkit hív, vezet, üdvözíteni akar, és Isten országát szolgálja - nem maga diktálja Istennek, ki térhet és térjen meg.

Ez csupán távlati cél lehet, nem középtávú, mivel ettől még több fényévnyi távolságban vagyunk. Ezt a célt hamarabb meg lehetne közelíteni, ha a hit-tudók partnernek tekintenék a tudós - hivőket /civil ért./

Ez félreérthető: különbséget kell tenni az "társadalmi" valamint az MPRF között.

Ez helyes, csak közben ne kaszaboljuk le a hívő falusi néniket, a kevésbé iskolázott kétkezieket, a nőket.

ez lehetetlen, de érdemes cselekedni érte

ez minden Egyházra és az egyházban szolgáló közösségre érvényes

Ez minden felekezet szempontjából igaz.

Ez nagyon "stratégiai". Ha ugyan az?! Majd belegondolok, hogy kristus milyen réteg - pasztorális tervvel érkezett.

ez nagyon jó volna, ha megvalósulna. Talán a városokban több szerepet kapna az egyház, mint falu (pl. templomépítés, kulturális munka)

Ezen személyeket "megtartani illetve, megfogni" - ha már figyelnek - sikeres művészek és jó tudósok segítségével lehet talán. Ekkor ugyanis nem kell szégyenkezni a katolicizmus egyszerűsége miatt

Ezt a célt elsősorban a Magyar Katolikus Egyház elsődlegesen megjelenítő klérus lenne hivatott szolgálni a MPRF lehetőségei másodlagosak.

Ezt az MPRF mint szervezet nem érheti el. De tagjai elérhetik, hogy barátjuk lehet egy vaksi férfi, meghallgassa őt

Ezt szűkösnek és nohuntarsiztikusnak tartom. A demográfiai összetétel kifejezés nagyon zavaros számomra. A nők egyházát fontosabbnak, időszerűnek tartom.

ezt természetesen együtt jár az egyházkép megváltozásával is

Ezzel is teljesen egyetértek. De ahhoz a papképzést és az arra való alkalmasságot egy kicsit agyilag kellene rendbe tenni.

Figyelnek javítva alkotják egyházra javítva egyházat. A jelenlegi MKE-ra nem fognak figyelni, mert nem mis érdemes.

Fontos a városiak főleg a fiatalok megszerzésére törekedni

Gőgveszélyes káderképzés, céltévesztett /=bűn/ a jó hír terjesztéséhez képest.

Ha a III. pont szerint teszünk - ez (IV.) is lesz az eredménye.

Ha arra utal a kérdés: ha a világiak közül kik az aktív munkások, akkor sajnos a nők - tapasztalatom szerint - hátrányt szenvednek vidéken és falun is.

Ha az "is" kötőszó azt jelenti, hogy a vidék, analfabéták, szegregáltak stb. mellett, akkor egyetértek: egyetemes nyitott egyház (nem, faj, iskolai végzettség nélküli.)

Ha az egyház hitelesen közvetíti a lényeget arra mindenki odafigyel.

Ha az MPRF az egyház része, tehát nem kívülről ad tanácsokat, akkor ez természetes. Vigyázat! Még mindig kísért, hogy egyház = papság.

Ha eddigi szelleméhez hű marad, feltétlenül szolgálja a fentieket. Azt hiszem azonban, hogy a papság mérhetetlenül többet tehet ezért.

Ha izolálni akarja magát a MPRF akkor igen.

Hitek tartóként a szülőket ismerve nem az egyháznak van problémája, nem is mindig a saját hitetlenségükkel, sőt hajlandók tenni ellene, hanem inkább a rendesség a gond- mindenki sokat dolgozik a jelenlegi életszínvonala ne csökkenjen

Homályos nem egyértelmű! A figyelnek jó sok mindent jelenthet.

Igaz , ezt a célt valóban csak értelmiségi szervezetek hozzájárulásával lehet elérni

Igen de a műveltség mára kevesebb, sajnos demográfiai csökkenést idéz elő, diplomás nőknél legfeljebb az egyke szokásos.

Igen ez is fontos, a magyar klérusnak még van mit tanulnia. .Az ELIT egyháza ne legyen "opus dei" !!!

igen ezzel részben egyetértek, szükség van az elidegenedett értelmiség és az egyházak közötti kapcsolatfelvételre. Ezt segítheti az MPRF.

Igen. Az értékrendet most is az értelmiség határozza meg leginkább. Nem mindegy hogy milyen értékeket vallanak magukénak azok, akik követendő mintául szolgálnak.

így kiszakítva az egész szövegből nem értettem, mert akikkel én az MPRF találkoztam azok éppen városlakók, iskolázottak, férfiak, persze az egyházban kellenének nagyobb számban.

Jézus világosan szólt arról, hogy az egyház kié. Ezt figyelembe véve helyeselhető a fenti törekvés

Jó, de éppen a falusiakat és az iskolázatlanokat nem tudja senki megszólítani.

Ki az elit?

kontextusból kiragadott tétel, félreérthető volt.

Külön kiemelném, hogy a munkások egyházává is. Ami a férfiak egyházát illeti, azt csak sokkal arányosabban tudom elképzelni. Ma az a helyzet, hogy ha egy férfi beteszi a lábát az E-ba, rögtön vezető, felelő funkciót bíznak rá. Akár rátermett, akár nem.

legfontosabbnak tartom a hiteles a kor igényeinek figyelembevételével véghezvitt tanulságtételt. Figyelni csak a hiteles tanra lehet!

Magyar önfejűségben csakugyan érvényesnek tűnik az egyházi polyásodás következménye: hit és ráció összehangolása, és amennyiben a férfias elem megjelenése a tekintély horizontális megoszlását jelenti, férfiasodás is.

Mi a társadalom elitje? Relatív fogalom.

Mihelyt komolyan vehető a tevékenysége, közelít a cél felé is.

Minden megcélzottság túlzott rétegzés erőszakos! Nem hiszem, hogy "elitizálással" "demografálható" bármilyen szervezet. A NEMTELEN MINDENHATÁS nem ismer ilyen korlátolt határokat. A megszólítottság személytelen és vállalt"

Nagyon jó részletprogram. Talán csak az hiányzik a felsorolásból, hogy az öntudatos, a családban és a társadalomban is feladatot és felelősséget vállaló nők egyházává is váljék.

nagyon jónak tartom

Ne legyünk ilyen beképzeltek

Nem értek egyet, demográfiai összetételt nem lehet ilyen módon befolyásolni.

Nem demográfiai kérdés. Szerencsétlen fogalmazása a helyes szándéknak. Sapienti sat: Az értelmiség, valamint a gazdagok, ill. a társ. elitjének egyházává is-

Nem egészen értem.

Nem értek egyet ezzel a megfogalmazással.

Nem értek feltétlenül egyet vele, tapasztalatom szerint a vallás nem feltétlenül vidékre korlátozódik, ha azt valóban a mély hittel mérjük és nem a felszínnel. A hithűnek mondottak közül több a nő, de az a női személyiség miatt.

Nem hiszem, hogy kizárólag a falusiak az iskolázatlanok, a nők és a társadalom alja egyháza lett volna és lenne. Persze nagyobb mértékben kell a többiekévé válnia

Nem vagyok feminista, de nem látom be miért kell külön hangsúlyozni azt, hogy a férfiak egyházává is váljék a Magyar Katolikus Egyház

Rendben, bár az elit esetében vannak fenntartásaim /lásd, nehezebb dolog, mint a tevének átmennie a tű fokán / az elit révén ne váljék a hatalom egyházává.

Statisztika szerint az ország több mint 3 millió lakója nem a római egyházhoz tartozik. A fenti megfogalmazás egyfajta megkülönböztetés, valamint rossz szemléletű káros folyamatok felelevenítését szolgálhatja.

Szerepeljen a társadalom morális és szociális lelkiismereteként.

Szerintem a katolikus egyház igencsak férfias, ellen áll az elnőiesedésnek.

szerintem az is elég lenne, ha a társ. ezen rétegeivel az Egyház együtt tudna működni, párbeszéd, kölcsönös tisztelet és elfogadás valamint komoly közös célok jellemeznék a kapcsolatukat.

Szerintem ez nem célja!

Támogatom ezt a törekvést és az ismeretségem körében igyekszem most is ismertetni a MPRF célkitűzéseit.

Természetesen. Ez minden tiszta bibliai gondolkodású keresztény felekezetre érvényes.

Tevékenységünk, amit és ahogyan cselekszünk hathatós erő, amely integrálhatja az anyagot és a lelket. Meg kell szólítani mindenkit a bankok csúcsaitól a gettók fenekéig. Nagyszerű cél. /ld 4/

Téves dolog az egyházat felosztani a városlakók, iskolázottak, férfiak, elit egyházává. Ehelyett: "Mindnyájan legyetek egyek Krisztusban!"

tökéletesnek tartom ezt a pontot

Tudományosan sosem lehet senkinek az egyházává válni, csak lelkülettel. Az apostolok tanulatlanok voltak - én ezt komolyan gondolom

 

5. "A MPRF által kínált stratégiának nem egyszerűen a személyre, nem is a társadalom tagjaira kell vonatkoznia, hanem elsősorban az ember élővilágára, a lokálisra a globálissal szemben; a személyközire a bürokratikussal szemben; a magánjellegűre a hivatalossal szemben; a családi-rokonira az intézményessel szemben."

 

A 40 év vallásromboló tevékenységének téves eszméit kell visszafordítani.

A család és a magánjelleg domináljon.

A családi "rokoni és az intézményes" szembeállítása hamis. Többivel egyetértek.

A fenti szembeállító páros sorozat szűklátókörűség. Figyelmen kívül hagyja a felsoroltak egymásra gyakorolt hatását.

A globalitás és az intézményesség nem ellenség, azzal egységben és szerves kapcsolatban szolgálhatja igazán célját az MPRF.

A II.Vatikánum valóra válását kel itthon is megvalósítani.

A jelen integritása biblikus értelemben nem más, minthogy az embercsoportok felfedezik gyökereiket és identitásukat és ez szövetséget jelent a csoport tagjai között a jövő érdekében

a kettőt aligha lehet egymástól elválasztani: a társadalom és az ember élővilága nem azonos, de összefonódik egymással és kölcsönösen hatnak egymásra.

A kicsi szép.

A kissé bonyolult fogalmazás a személyes kapcsolatokat hangsúlyozza úgy, hogy ne mindenki értse.

A lokálisnál meg lehetne említeni a hit közösségekkel való együttműködést így az ember élővilága is világosabb lenne.

A megfogalmazás szimpatikus.

A MPRF-nak mint civil szervezetnek nem feladata, hogy a nagypolitika szereplői számára fogalmazzon B34meg stratégiákat

A programnak ez a része szimpatikust sejtet,- de nem nagyon érthető a "személy" és az "ember élővilága" szembeállítás. Talán egyszerűbb szavak kellenének.

A stratégiának a vizsgált kérdéstől kell függnie. Nem lehet, pl. adó és költségvetési-politikát lokális szinten művelni. Nem világos, hogy miért tagadja a stratégia a személyest és a társadalmit?

A súlypontok helyesek, az "élővilág" mint paradigma talán vitatható kifejezés.

A szándékkal egyetértek, de az élővilág kifejezés félreérthető. Nem szerencsés a lokális és globális szembeállítása.

a szembeállítás egyik vonatkozásban sem tűnik szerencsésnek

A szembeállítások nem szerencsések

A szembenállás helyett egymás mellettiséget és a testületek egymás kiegészítő jellegét fogalmaznám meg. Ez megítélésem szerint jobban megfelelne a PR integráló szerepének, amit célul tűzött ki

A szembenállásnak nem vagyok híve, törekedjenek a helyes szaporodásra és helyes egyensúlyra

A személy fennköltnek hat és túl általános. Szerintem ne a stratégiáknak, hanem a találkozóink hangulatának kell ilyennek lennie.

a személyre kell vonatkoznia elsősorban, de nem hanyagolható el az ezeket körülvevő élővilág sem

A tétel második része a csillagtól tartalmazza számomra az I- részt is. Ez nem olyan bonyolult.

Alighanem egyetértek, de nem értem világosan az élővilág terminust.

Általában egyetértek, a lokálisnak a globálissal szembeni abszolút prioritásával viszont nem.

Az egyén élővilágát azért a nagytársadalom határozza meg.

Az egyént így lehet megszólítani.

Az egyház (egyetemes) küldetése mozog az összes említett szempont területén. De ma hazánkban túlzottan érvényesülnek a bürokratikus szempontok.

Az élővilágon belül a személyre -mint a társadalom tagjára is- kell vonatkoznia, mind a lokálisra, mind a globálisra, a bürokráciával szemben. Hivatala és intézménye válogatja.

Az ember élővilága és biológiai értelemben az ember szervezetében, vele együtt élő mikrobák. Ezt az elsősorban-t nem írnám alá. A globális, az intézményi, a szélesebb értelemben vett társadalmi dimenziók is fontosak.

az emberekhez közeledni, valamit adni nekik, vagy valamiben való részvételre kérni őket igen nehéz dolog. Egyre több olyan közösség, csoport kellene, ahol ez természetes. Ez lehetne egy-egy Pax Romana csoport is

Az MPRF által kínált stratégiát nagyon helyesnek tartom.

Az nem világos eléggé számomra, hogy miben is állna ez.

Bevallom ilyen megfogalmazással eddig nem találkoztam, ezt olvasván csak gratulálni tudok ehhez. Nagyon jónak tartom.

Egész jó, meghatározott szemlélet módok, ami elsőbbséget ad a személyesnek, személytelennek szemben iránymutatást ad.

Egyensúlyt kell tartani a személyes és a közösségi között

Egyetértek, azzal a megjegyzéssel, hogy a hivatalos, intézményes stratégiának is meg kell lennie, és működnie kell.

Egyetértek, de rendkívül nehéz ezt megvalósítani

Egyetértek. A magánjellegű kifejezés értelmezésre szorul. Bár kissé recsegős a szó, szerencsésebbnek érzem az informális jelzőt, ahol a közösségi a szolidalítás dinamikus formáit, a kommunikáció jegyében folytatott kommunikációt jelenti.

Élővilág szó helyett én az élettér szót alkalmaznám.

elsősorban a személyre és a személyközire

Elvileg helyeselhető, gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Nem a vagy-vagy, hanem az is-is megoldás felé kell lépni. Az intézményes és az informálás együtt!!

E mögött a szembeállítás mögött nagyon tág a tér, így nehéz pontosan megmondani, hogy, itt is érthetünk alatta.

Én nem élnék ilyen szembeállításokkal. Elméletieskedőnek tartom, nem életszerűnek.

Ennek a tételnek nem látom tisztán a hordóerejét, Miért állítunk szembe olyan fogalmakat, melyek kiegészítik egymást.

Ennek harmóniában kell lennie.

Ez a megfogalmazás egyszerűen buta az egész érthetetlen, nem veszi figyelembe, hogy ez szembeállított dimenziók kölcsönösen föltételezik egymást. Az MPRF stratégiái - ...

Ez a modern antropológia tudományos eredményeiből következik, helyeslem!

Ez az állítás számomra homályos.

Ez az igazi Krisztus-követés igazából csak saját magamat változtathatom meg - és ennek hatása lesz közvetlen környezetemre is. Csak makró szinten gondolkodni hiu ábránd.

Ez az intézményellenesség is világdivat, holott egyszerre vagyunk személyiségek és (elsődleges és másodlagos) közösségek tagjai. Én inkább a két szféra harmóniáját hangsúlyoznám.

Ez azért igaz, mert a globális stb. a mikrónyi perszonálisból, adja ki azt, ami az intézményes.

ez esetleg jól hangzik, de mit jelentene ez a gyakorlatban.

Ez igaz, de egyidejűleg a globálissal is törődnie kell

Ez komplementáris meghatározás.

Ez mind rendben. De ez egyben mind konzervatív is, amit a 2. pontban kizártunk.

Ez nem! Maximum részben, hiszen számomra az általános életvizsgálat, értékteremtés,- tartás a legfontosabb!

Ez nem lenne más, mintha ez a szervezet a katolikus egyház propagandistája - titkos szolgálata lenne

Ez szép és igaz; kérdés, hogy a feladatok megvalósítása mennyiben a PRF feladata.

Ez szimpatikus törekvés.

Ezek az ellentétpárok nem állítanák egymással szembe az ember életében. A mi egyetemes világunkban ezek egyszerre vannak jelen.

Ezt a kitételt fenntartással elfogadom.

Ezt a stratégiát kellene követni feltétlenül.

Ezt azt hiszem nem egészen értem. Arról lenne szó, hogy az embert személyes kapcsolatainak rendszerében kell nézni? Ha igen, akkor triviális, de lehet, hogy ettől még fontos hangsúlyozni. bizonytalan vagyok.

Ezzel egyetértek, valóban emberközelibb világ megteremtése a cél.

Ha van ilyen stratégia annak nemzetépítő stratégiának kell lennie.

Helyes kicsit ügyesebben fogalmazva! Mementó: KMÉM-RR életfogytiglani programja: "Isten országának terjesztése és megvalósítása a modern világban"...

helyes, de még a MPRF-on belül sem valósul meg.

Helyes, fontos a személyes kapcsolat, gyakoribb találkozás beszélgetés, baráti kör.

Helyeslem. Jézus is a személytől személyig érő barátkozásra tette a súlyt.

Igen de a fenti stratégiát még nem láttam, tapasztaltam a MPRF célkitűzései között.

Igen főként, ha ennek gyakorlatát tudja segíteni.

Igen lényegesnek tartom az intenzív egyéni-kiscsoportos kapcsolattartást.

Itt is pontosabban kellene körvonalazni a stratégia tartalmát.

Ki, melyikünk kezd tudományos alapon belehelyezkedni a falusi nénikék élővilágába?

Kissé blikkfangosan akadémikus.

Kitűnő stratégia! Ennek részleteit, módszertanát, a legelső kidolgozandó teendők közé sorolnám /ebbe még talán magam is beszélhetnék./

Követendő lehetne.

Lásd még /és már/ II. pont, ahogy más leirt eltervezés és más a megélt/megélhető gyakorlat, több filozófusnak el kell hinni, a Biblia szerint pedig követni, hogy nincs "szemben" csak KÖLCSÖNHATÁS: nem lehet kizárólagosság, mert az itt KIZÁRÁS!

Látszik, hogy a szerző élvezi a saját mondókáját. Ezt egyszerűbben is ki lehetett volna fejezni.

Lényegileg egyetértek.

maximálisan egyet értek, amellett, hogy egyetemes legyen egyedi is, mint egy civil szerveződés.

meglehetősen zavaros szembeállítások.

microkosmos" nélkül nincs "macrokosmos"

Mindezek összeegyeztetését tartom kívánatosnak és nem a szembeállítást.

Mindkét síkon feladatokat látok a testvériségben és a politikában.

Mit kezdjen egy átlagember az ilyen szóáradattal?

Nagyon fontos ma itt Mo-on és a térségben. Nem az intézmények ill. az intézményesülés ellen vagyok, de nálunk ezzel túlságosan visszaéltek, elodáztak mindent!

nagyon fontos, de talán ezt a legnehezebb a gyakorlatban megvalósítani.

Nagyon igaz! A globális veszélyes, ez olyan, mint az ideológiák: istentelenek és megfoghatatlanok

Nagyon rokonszenves gondolat.

Nagyon rokonszenvesen hangzik, de jobban meggondolva nem nagyon lehet tudni, hogy mit is jelent ez a mondat.

Nagyon szép, de mindenki megérti?

Nem szemben, hanem inkább.

Nem a stratégia a lényeg a mai vallásos ember számára, hanem az igazi keresztény szeretet napról-napra történő megvalósítása. Ehhez hasonlóan megfelelő keretek között működő intézmények szükségesek.

Nem annyira szemben, mint inkább

Nem értem.

Nem tudom, mit kell érteni " az ember élővilágán"

Nem tudom, szerencsés-e a szembeállítás, hiszen a második elem az első egzisztenciális kintlevősége.

nem tudom. Az egyén úgy lehet boldog, ha szolgál egy közösséget melyen él

Nem világos a mondat első fele: élővilág. Minden esetben a globális, bürokratikus, hivatalos, intézményes amúgy is előtérben van. Az MPRF foglalkozzon a személyes oldallal

Nyakatekert, nehezen értelmezhető, sokféle módon magyarázható ezért félrevezető megfogalmazás

OK. Csak óvatosan. Egyik sem játszható ki a másikkal szemben! Minden lokális globalizálódik valamilyen szinten, és jobb az alkotmány, mint egy klán /törzs/ stb. bizalma.

Őszintén: ezt nem egészen értem.

Politikusnak, vezérnek (had-) lehet "stratégiája". Azonban egyházi intézménynek!? Pl. Sztálinnak is volt "stratégiája" meg "taktikája" attól koldulunk!!

Reméljük a gyakorlatban sikerül is.

rendben van elvileg, de hogyan működhet ma ez a honi gyakorlatban.

Számomra az V és VI programrészlet ad feladatot és célt, mozgósít mindarra, amit saját helyemen tanulni lehet és kell - társakat, műhelyeket keresve.

Szép, de hogyan lehet gyakorlatban átvinni.

Szerintem itt csak a személyes példa a segítség, aki ezt javasolja, annak el kell kezdeni ezt az életformát és reméljük ennek követését.

Támogassa a közösségi kapcsolatok kialakításával is.

Teljesen egyetértek a fentiekkel. Harcolni kell a globalizáció az "amerikanizmus" ellen!!!

Teljesen egyetértek, ez teszi az embert emberré.

Többnyire azt helyezzük előtérbe, ami beteg és legtöbbször a megoldások keresése nem segít a gyógyulásban. Természetesen kell élni: személyközien és családias - rokonaim - barátaim.

Túl általános, megfoghatatlan.

Úgy gondolom, hogy a 6 gondolat közül ez a legfontosabb.

Valóban az embertől emberiség tartó kapcsolatok a legfontosabbak. A családok értékének, melegének a jelentősége a legnagyobb, ennek helyreállítása minden stratégia, ahogy a mai társadalomban.

Valóban nagy szükség van a közösségi, családi kapcsolatokra és arra is, hogy az emberek személyes felelősségüket is átéljék a szűkebb körükben!

Vigyázat! az ember-főleg a Krisztus-hívő- egyéni is, de mindenkor közösségi ember is. A MPRF épe ezt növelje, erősítse, hogy a "globális "és "intézményes döntések attól függenek, hogy mi az egyének választása? Ez az Öntudat M.o-on még nagy hiánycikk.!

 

6. "... a MPRF-nak műhellyé kell válnia és egyúttal számba kell vennie azokat az embereket, szakmai műhelyeket, akikre és amikre számíthat. Bizonyos, hogy... meg kell találnia más hasonló törekvésekkel a kapcsolatot."

 

A MPRF-nak eddig nem volt arculata, ahhoz hogy legyen, jó PR-ra van szükség, média kapcsolatra, a mindenhol megjelenésre és ehhez tettre kész emberek kellenek, pl. a média kuratórium társadalmi tagjaiként is megjelenhet.

a "műhely" divatos, de nem jól definiált kifejezés, nem értem, hogy az MPRF-et mit takar

A "műhely" remek kifejezés! (Ars Poetica Hungarica) Egyszerűen: Következetesen és megbízhatóan kell dolgozni- és valóban arra figyelni, hogy ki mindenki működik hasonló módon. Nehogy a MPRF akarja feltalálni a kereket.

A jövő egyik leghatékonyabb működési formája a műhelymunka.

A kapcsolatteremtést és a műhelymunkát jónak tartom

A más hasonló"-hoz hozzá lehetne fűzni a világi törekvéseket, ahogy azt pl. Latin-Amerikában a felszabadítás teológiája is műveli.

A műhellyé válást támogatom, fontos feladatnak tartom.

a ne katolikus szakmai műhelyekkel, egyes emberekkel is keresni kell a műhelykapcsolatokat

A többi kereszténnyel. Csak együtt tudunk eredményt elérni.

A tudatlanság egyenlő az erőtlenséggel és tehetetlenséggel. Lényeges és szükséges az ökumenikus lelkiség, hogy az embereknek informálással, mozgósítással és hálózatba rendezéssel hatalmat adjunk, annak érdekében, hogy felelős keresztények legyenek. /ld 6/

A workshop jelleg jelentős. / az aktív partiképzés?/

Akár elősegíteni hasonló törekvések kibontakozását.

Alapvető feladat, mert csak ezen keresztül lehet hatása társadalmi szellemi-lelki alakulásának.

Az a kérdés, miben számíthat másokra. Párbeszéd, igen, együttműködés, céltól függően.

Az élcsapat egyedül is végzi a dolgát. Ha van kivétel és lehet kapcsolatot teremteni annál jobb.

Az MPRF-nak meg kell találnia más hasonló törekvésekkel a kapcsolatot.

Azok felé kell nyitnia, akik érdeklődéssel fordulnak felé.

Bizonyos kapcsolattartás helyes, ilyen műhellyé válást nem érzem jónak.

Bizonyosan vannak ilyen műhelyek, törekvések, emberek. Csak ne az önként jelentkező szabadkőműveseket részesítsük előnyben.

csak óvatosan!

E követelmények jók. De a legfőbb MPRF feladat több: a keresztény hit és élet ismerete, ismertetés, megítélése és terjesztése gyakorlati és értelmiségi szempontból.

egy fecske nem csinál nyarat, de jelzi az időváltozás esedékességét. Ha továbbra sem leszünk dogmatikusan merevek, fogunk is találni együttműködőket

Egyetértek. Valóban meg kellene keresni azokat az egyéb kezdeményezéseket, amelyek szeretnek korszerűbbé tenni a maguk egyházát.

Egyházi intézmény, szervezet élő emberekre számítson és számíthat.

ehhez sem fűznék kommentárt

ez a munka egyik előfeltétele, biztosan ezért készül ez az adatfelvétel is

Ez a törekvés nem terjedhet kívül széles körre, mert a MPRF középtávú célja egész szellemisége egy szűk elitcsapat véleményét tükrözi, amelyben nem a szolgáló, hanem a véleményformáló attitűd dominál.

ez helyes törekvés - nem tudom, hogy valójában vannak e az MPRF tagjaitól független szakmai műhelyek, melyek az MPRF-hoz hasonló szellemiségűek

ez kívánatos, de megvalósítása nehéz

Ez rendben van

Ez saját érdeke.

Ez természetes, ha csinál valaki valamit, előbb-utóbb találkozik hasonló törekvésű tetteket elkövetőkkel, de a sorrend fontos.

Ezt fontos célnak tartom.

ezzel egyet lehet érteni, - de ha mindezeket jól akarjuk csinálni, nagy súlyt kell fektetni az egyéni és a közösségi imára is ."átimádkozni" a feladatokat

Ezzel teljesen egyetértek.

Ezzel tudok leginkább egyetérteni.

hol e fórum Fóruma, ahol számba vétetnek mikor, miben, kire, hol számíthat a kapcsolatkereső ember vagy szakmai műhely.

Igaz, de attól függ milyen irányban keresünk.

Igen a hasonlóság egyik szempontja a keresztény elkötelezettség legyen.

Igen, de a műhely munkának eredményének kell lenni, és azt közzé kell tenni.

Igen, de ezen kívül meg kell tanulnia másoktól is mindazt, amit lehet és érdemes. Egyházaktól és világiaktól adott esetben.

Igen, kapcsolat kellene, de óvakodni kell az olyan más hasonló keresztény köröktől, melyek......

Igen. De praktice, mit jelent ez?

Így igaz. Áru, ha ez egy minden irányba való kacsingatást jelent, az az igazodásban nagy bizonytalanságot teremthet.

Jó lenne, de ahol mindenki a saját boldogulása után lohol, nem látok lehetőséget, hogy elegendő ember hajlandó lenne a munkát felvállalni.

Jó, túl sok az elszigetelt csoport.

Kapcsolatkeresés minden téren, egyházi iskolát végzettekkel, szakmai szervezetek vallásos vagy az iránt érdeklődő tagjaival.

Kellene! bizony ez a kül. közösségek sokszor nem egészséges "különb vagyok" rivalizálásával hiúsul meg.

Kulcskérdés a műhellyé válás.

legyen bár azon hasonló törekvések indítéka, oka különböző a mieinktől. De a hasonló törekvés hasonlósága azért megmérettessék

magától értetődik ("VIRIBUS UNITIS")

Magyarországon csakis a szervezetek koordinációja hozhat eredményt. A kül.kat./keresztény/ értelmiségi szervezetek munkamegoszlása és együttgondolkodása jó hatással lenne az egyház és a társadalom egységes értékrendjének

Meg kellene találnia más hasonló törekvésekkel a kapcsolatot, de a saját tagjai és szimpatizánsai idejére is csak reális mértékű igényeket támaszthat, illetve azzal számolhat.

Minek a műhelyévé? Mi kerül ki ebből a műhelyekből? Milyen szakmai műhelyekről van szó?

műhely = szakmai tér = IGEN, ha sikerül a műhelyben megérteni az együttműködőknek azt, ami miatt egyéb elfoglaltságai helyett ezt csinálhatja

műhellyé válni igen jól hangzik! Igaz is! A kapcsolat szerzéshez a nyitottság igen fontos, de ez jellemezte és jellemzi az MTRF-et. Ezért ebben optimista vagyok

Műhellyé válva az MPRF segíthet ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol szolgálhatunk, építhetünk, bevonhatunk másokat és bevonódhatunk.

nagyon fontos. A műhelyiség lényege, hogy mindenki komolyan hozzájárul a munkához, a saját erejéhez, képességéhez mérten koordinátor vezetésével

nagyon remélem, hogy valóban meg is teszi, és annak megfelelően alakítja a közeljövőben programját. Többek között kíváncsian várom és e kérdőív eredményét

Nem hiszem, hogy ilyen taglétszámot felmutató MPRF hatékonyan megvalósíthatná a műhelymunkát.

Nem kellene, hanem kell. Nagy kérdés, hogy mi a közösségteremtő kapocs. Egy egészen más szellemtörténeti alapokon álló és hasonló célokat kitűnő szervezettel nem feltétlenül kell együttműködni.

nem tudom - csak remélem - mennyire megvalósítható az, hogy egy magát (vallásosnak) egyházinak (is) valló szervezet (az MTRF) világi szakmai szervezetekkel, körökkel elfogadtassa magát...

Sokan a katolikus szervezeteket .... Helyszínnek tekintik. Ezért nehéz megtalálni a kapcsolatot más szervezetekkel.

Sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak, a választottak a meghívottakért és velük együtt vannak anélkül, hogy eldönthető volna, ki a meghívott és ki a választott

Sőt nem ártana, nem-keresztény szaktudásokkal is kapcsolatba lépni és esetleg Pl., vitafórum keretében más nem keresztény irányzatot is megismerni.

talán lehetséges !? Ehhez meg kellene a kis egonkról lemondanunk!

talán már eléggé köztudott, hogy a vezető értelmiségiek közül ki számítható ide. Nem nagyon kéne forszírozni, ami magától nem megy.

Talán protestáns és zsidó szervezetekkel.

Teljes mértékben osztom ezt a szándékot. A műhelymunkát szinkronba kell hozni a nyilvánosság iránti törekvéssel.

Teljesen egyetértek a MPRF-nak műhellyé, forrássá válni, adni és befogadni, összegezni és továbbítani a tudást és tapasztalatokat. A szakmai műhelyek tudása, gyakorlati munkája más hasonló törekvéssel való kapcsolat MPRF szellemiségét erősíteni

tisztázni kell mi a hasonló törekvés

Több kötetlen beszélgetésre van szükség az egyes témákról

Törekedjen arra, hogy ne csak "konkoly" kerüljön bele, mert alig marad akkor "búza"

Valamennyi részlettel kapcsolatban nem ismerem oly mértékben a Pax Romana programját, hogy azokban a kiragadott gondolatokhoz hozzá tudnék szólni.

Valóban nem elég, ha csak konferenciák szervezéséből áll a tevékenységünk. Ez luxus lenne, amint az is luxus, ha csak magunkra igyekszünk alapozni

Van elég erő és pezsgés a szervezetben egy "műhellyé" váláshoz.

Van keresztény értelmiség, még baráti körök, csoportok is. Nagyon szükséges lenne ezekkel a kapcsolat létesítése. Ennek formáit nagy tapintattal kellene megkeresni társadalmi úton.