Pax Romana kongresszusok Magyarországon
Rendezvényeink
A Magyar Pax Romana részt vett

10 éves a Magyar Pax Romana

Kedves Barátaim!

A Magyar Pax Romana jelenlegi elnöksége arra kért meg, hogy 10 éves fennállásunk alkalmából, dióhéjban foglaljam össze hazatérésünk és itthoni életünk első öt évét. Az előkészítés már 1989-ben kezdődött. A MKÉM akkor elnöke, Skultéty Csaba, megismerve alsóőri hídfőépítő munkámat, engem jelölt ki - számomra teljesen váratlanul - utódjának, s a tagság meg is választott elnöknek. Így már az utolsó nyugati kongresszusunk - és egyben negyedik ökumenikus találkozónk - előkészítésében is részt vehettem. Ezt a rajnai Borken-Gemenben tartottuk, amelynek a témája: Közös felelősségünk a magyarságért volt.

A történelem ezután rohamléptekben változtatta meg Közép- és Kelet- Európa sorsát. Így kézenfekvő volt, hogy elnöki feladatomnak tekintettem, hogy a Pax Romana negyven éves emigráció után mielőbb hazatérjen. Így aztán, országunk felszabadulásával szinkronban, a következő, 1991-es kongresszusunkat már Magyarországon, Győrött és Pannonhalmán tarthattuk. Útban Európa felé - remények és távolságok, ezt a címet választotta a KMÉM programfelelőse, Czigány Imre. ,,Újra itthon'' - ezzel a boldog felkiáltással nyithattam meg összejövetelünket. Együttlétünk alatt annyira nagy lett az érdeklődés a hazai résztvevők között a Pax Romana iránt, hogy még a kongresszus alatt, az utolsó előtti napon, a Nemzetközi Pax Romana európai elnöke, a holland Neuchelmans jelenlétében és buzdítására, több mint 20 katolikus civil szervezet jelentkezett azzal a kéréssel, hogy részt vehessenek a magyar Pax Romana életében.

Ennek megalapítására még az év nyarán sor is merült az Örökimádás plébánia gyülekezeti termében, amelyet Blanckenstein Miklós bocsátott rendelkezésünkre. Több mint 30 alapító taggal vettünk részt az alakuló közgyűlésen, ahol Gaizler Gyula, a KÖT elnökének javaslatára Magyar Pax Romana Fórumnak neveztük el szervezetünket. Ezután a megválasztott ügyintéző csoport több megbeszélés és egyeztetés után a magyar egyesületi törvény alapján elkészítette az alapszabályt, az emigráns Pax Romana szellemének és működési gyakorlatának figyelembe vételével. A Nemzetközi Pax Romana irányelveinek megfelelően, az emigrációban 40 évig működött önálló egyesület egy különös státussal integrálódott, a magyar Pax Romana Fórumba. Szeretném itt megemlíteni, hogy a nyugati szervezetből különösen Békés Gellért, a mozgalom lelkésze, a korábbi elnökök közül pedig Crouy-Chanel Imre és Skultéty Csaba, valamint a külügyi megbízott, Komarniczki Egon vett tevékeny részt a megalakulásban.

Szeretném még azt is megemlíteni, hogy az emigráns Pax Romana nemcsak az utolsó, nyugaton megtartott kongresszusán, hanem egész tevékenysége folyamán, a határon kívül rekedt magyarokért is felelősséget vállalt. Így András Mária és Károly már 91/92-ben segítette a felvidéki, akkor még csehszlovákiai magyar Pax Romana megalapítását. Ezt követően Székelyudvarhelyen 20 alapító taggal indult el a romániai, majd 93-ban a vajdasági Pax Romana, melyek létrehozásában és tevékenységében már az anyaországi szervezetünk is hathatósan közreműködött.

1992-ben a kongresszust Lillafüreden tartottuk a nyugati és a hazai Pax Romana közös rendezésében, Boór János koordinálásával, Keresztények és a szabadság témában. A több mint 200 résztvevő között jelen volt a Nemzetközi Pax Romana elnöke és a Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád is.

A következő évben tovább járva az országot, Szombathely-Vép-en tartottuk meg kongresszusunkat, melynek a programbizottság elnöke, Horváth Árpád a Megújuló egyház a megújuló társadalomban címet adta. Három nyugati előadó mellett itt már tizennégy hazai vázolta fel a sokrétű témakört, melynek rövid összefoglalását a kongresszus zárónyilatkozata így foglalta össze: ,,Szükséges..., hogy egyházunk tanításában a mai ember számára, érthető nyelven, hitelesen és önkritikusan keresse a választ korunk nagy kérdéseire, minden jóakaratú emberrel együtt, és a lehető legnagyobb mértékben mozdítsa elő a civilek felelősségvállalását.''

1994-ben Siófokon gyűltünk össze Endreffy Zoltán programfelelőssel, ,,hogy jobban megértsük azt az igazságot, amelyre a Lélek akar tanítani bennünket: a szegénységről, a gazdagságról és a gazdálkodásról.'' Ma is hálás szívvel gondolok arra, hogy ezen a héten a napi elmélkedéseket tarthatam a reggeli áhitatokon, ,,hogy a szegény a méltóságát magától Jézus Krisztustól kapta''.

Örömmel tölt el, hogy elnökségem befejezéseképpen részt vehettem az első magyarországi ökumenikus találkozónk előkészítésében. Ezt az Európai Protestáns magyar Szabadegyetem közreműködésével rendeztük meg Gyulán, 1995-ben Az evangélium - közös szolgálatunk ma címmel. Nehéz egy mondatban összefoglalni ennek a csodálatos hétnek a mondanivalóját. Úgy gondolom, hogy ez a mi számunkra ma is érvényes és kötelező erejű summázással érzékelhető: ,,magyarságunkból és Krisztus-hitünkből egyaránt fakadó különösen fontos feladatunk a magyar társadalom különböző csoportjai és erői közötti párbeszéd elősegítése, értékhordozó és értékteremtő közösségeinek megerősítése''.

Összefoglalva az első öt év munkáját megállapíthatjuk, hogy tevékenységünk a húsvéti kongresszusok megrendezésére összpontosult és azok anyagát sikerült évenként könyv alakban is megjelentetnünk. Megcéloztunk ugyan három főiskolai és egyetemi várost, a fiatalabb generációhoz azonban alig jutottunk el, és egyes helyi csoportok kialakítása is kevés eredménnyel járt.

 

Arlesheim, 2001 decemberében

Galambos GyulaAz 1994-97 időszakban Keresztes K. Sándor, majd 1997-től Horányi Özséb elnök vezetésével folytatta munkáját a Magyar Pax Romana Fórum. Az évente megrendezésre kerülő kongresszusok népszerűsége azt mutatta, hogy van igény Magyarországon a nyugati demokráciákban szocializálódott katolikus értelmiségiek tapasztalatára, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy az emigrációban, valamint a környező országokban kisebbségben élők világképét nemcsak katolikus és értelmiségi hivatásuk, hanem magyarságuk megélésének körülményei is sajátosan alakították. A szervezet működése közben vált nyilvánvalóvá, hogy az emigrációban megfogalmazott céloknak a folyamatosan változó hazai viszonyokhoz való adaptálása a szervezeti felépítés, a munkamódszerek és a működés rendjének módosítását teszik szükségessé.

1998 májusában a közgyűlés - Horányi Özséb és az új elnökség programját elfogadva - meghatározta a MPRF középtávú céljait, és tudomásul vette, hogy az elnökség bizottságok és tanácsadó testületek felállításával, a feladatokat projektekre bontva kezdi meg új működési rendjét. A szélesebb körű társadalmi szerepvállalás igénye és a feladatok határozott kijelölése nyomán elkerülhetetlenné vált a személyes elköteleződés és felelősségvállalás keretinek megteremtése, azaz a kezdeti föderatív rendszer helyett az egyéni tagságon alapuló szervezeti felépítés kialakítása. A korábbi struktúra a tagszervezetek képviselőivel egyeztetve szűnt meg, egyúttal megtörtént a tagok és szimpatizánsok körének szociológiai felmérése. Az évi egy konferencia (és szűkebb körben megtartott tanulmányi hétvége) megrendezésében realizálódó korábbi működés helyett szükségesnek látszott a képzési alkalmak, találkozási lehetőségek gyakorítása (a roma projekt tanulmányi napjai, bemutatkozó beszélgetések vidéki egyetemi városokban, a Fides et ratio átelmélkedését célzó előadássorozat, Pax Café, alkalmi előadások a Kossuth Klubban, együttműködés a Zsinati Klubbal). A Pax Romana szellemiségének megismertetését célozza a rendszeres sajtó- és média-jelenlét, a Mérleg c. folyóirattal kötött együttműködési megállapodás, és - a Balassi Kiadó által - kiadványaink szélesebb körű terjesztése. A határon túli magyar Pax Romana szervezetek időközben egyre inkább rátaláltak saját feladataikra és helyükre saját társadalmukban, elsajátították az érdekérvényesítés technikáit, ezért a korábbi pártfogói rendszert az 1998 novemberében megállapodásban is rögzített partnerkapcsolat lehetősége váltotta fel. A Nemzetközi Pax Romana elnökségi tagsága a rendszeres kapcsolattartás, információcsere, konzultáció és kongresszusi részvétel feladatát jelenti, egyúttal lehetővé teszi, hogy az emberi jogok érvényesítésében, a szegényekkel való szolidaritásban és a katolikus egyház megújításában nagy hagyományokkal rendelkező világszervezet tapasztalatai a hazai közgondolkodásba beépülhessenek.

(Szöllőssy Ágnes),,A hagyományos értékek válságát megtapasztalva kell felismernünk a másikat, a másik igazságát, és a válságkezelésre jelentkező ideológiák, vallási fundamentalizmusok veszélyét. A keresztények apostoli szolgálata csak az állandó reflexió, az igazság kitartó keresése, az igazságosság radikális érvényesítése és a mások javára végzett munkában megnyilvánuló szolidaritás alapján valósulhat meg.''

(Gaspar Martinez, a Pax Romana európai lelkésze)
Pax Romana kongresszusok Magyarországon

33. 1991 - Győr-Pannonhalma

Útban Európa felé - remények és távolságok

Előadók: Békés Gellért OSB (Róma), Brunner György (Köln), Czigány Imre (Brüsszel), Gábor Dzsingisz (Hága), Korzenszky Richárd OSB (Pannonhalma), Mándy Pál (Louvain-La-Neuve), Morel Gyula SJ (Innsbruck), Mustó István (Budapest), Nagy Péter (Brüsszel), Parragi László (Zürich), Sulyok Elemér OSB (Pannonhalma), Vincze András (München), Rita Waschbüsch (Bonn)

A pódiumbeszélgetés résztvevői: Skultéty Csaba (Neubiberg), Andrásfalvy Bertalan (Budapest), Cserháti Lajos (Párizs), Gábor Dzsingisz (Hága), Kovács K. Zoltán (Ascheim),

Mécs Imre (Budapest), Pozsgai Imre (Csorna)

A kogresszus keretében megtartott Apor Vilmos emlékülés előadói: Bolza Ilona, Szolnoky Erzsébet, Ternyák Csaba


34. 1992 - Lillafüred

Keresztények és szabadság

Előadók: Alapy-Szabó Emese (Innsbruck), Balog Zoltán (Bp), Bence György (Bp), Csorba László (Bp), Isépy Tamás (Bp), Katus László (Pécs), Nagy Endre (Pécs), Nyíri Tamás (Bp), Örsy László (Washington DC), Surján László (Bp), Tomka Miklós (Bp), Vajda Mihály (Debrecen), Weissmahr Béla SJ (München-Szeged),

Felkért hozzászólók: Andrásfalvy Bertalan (Bp), Göncz Árpád (Bp),

A pódiumbeszélgetések résztvevői: Boór János, Csepeli György (Bp), Farkas Beáta (Szeged), Gyulay Endre (Szeged), Horváth Árpád (Luzern), Jelenits István SchP (Bp), Merza József (Bp)


35. 1993 - Szombathely-Vép

Megújuló egyház a megújuló társadalomban

Előadók: Andorka Rudolf (Bp), Blanckenstein Miklós (Bp), Dobszay László (Bp), Farkas Beáta (Szeged), Gesztesy András (Pécs), Horányi Özséb (Pécs), Mail József (Pápa), Morel Gyula SJ (Innsbruck), Nyíri Tamás (Bp), Ocsovai Gábor (Bp), Rónay László (Bp), Wildmann János (Illgau), Paul M. Zulehner (Bécs)


36. 1994 - Siófok-Tihany

Szegénység - gazdagság - gazdálkodás

Előadók: Ferge Zsuzsa (Bp), Frank Miklós (Bp-München), Kindler József (Bp), Örsy László (Washington DC), Pulay Gyula (Bp), Rabár Ferenc (Bp), Rezsőházy Rudolf (Louvain), Szalai Júlia (Bp)

A pódiumbeszélgetések résztvevői: Csáky Roger (Bp), Jelenits István SchP (Bp), Lankó József (Alsószentmárton), Lakner Zoltán (Bp), Lévai Katalin (Bp), Simonyi Gyula (Székesfehérvár); Farkas Beáta (Szeged), Botos Katalin (Bp), Inotai András (Bp), Petschnig Mária Zita (Bp), Szabó Iván (Bp) Tartos Márton (Bp), Urbán László (Bp)


37. 1995 - Gyula

Az evangélium - közös szolgálatunk ma
5. Magyar Ökumenikus Találkozó

Előadók: Balog Zoltán (Bp), Békés Gellért OSB (Pannonhalma), Bölcskei Gusztáv (Debrecen), Deme Tamás (Bp), Draskóczy Ildikó (Bp), Gaizler Gyula (Bp), Hafenscher Károly (Bp), Kovács József (Gyula), Lukács László SchP (Bp), Nemeshegyi Péter SJ (Bp), Szabó B. István (Bp), Vályi-Nagy Ágnes (Bázel), Virágh György, Zoltai Gusztáv (Bp)

A pódiumbeszélgetések résztvevői: Kiss Gy. Csaba (Bp), Ioan Vasile Botiza (Kolozsvár), Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár), Kovács K. Zoltán (Bp), Cristian Moisescu (Arad), Pocsay Gábor (Gyula), Tordé László (Nagybecskerek), Törzsök Erika (Bp); Pomogáts Béla (Bp), Balassa Péter (Bp), Donáth László (Bp), Jókai Anna (Bp), Nagy Gáspár (Bp), Sándor Iván (Bp); Hegedűs Kovacsevics Katalin (Szabadka-Szeged), Boór János (München), Galambos Gyula (Arlesheim-Bp), Gémes Pál (Weil der Stadt), Keresztes K. Sándor (Győr), Pröhle Gergely (Bp), Steinmann Judit (Zürich), Szesztay András (Bp), Varga Pál (Würtemberg), Zalatnay István (Bp)


38. 1996 - Siófok

Kultúránk - válaszúton

Előadók: András Imre SJ (Bécs), Angelo Acerbi (Róma-Bp), Békés Gellért OSB (Pannonhalma), Bencze Lóránt (Bp-Zsámbék), Blanckenstein Miklós (Bp), Borbély Imre, Csurgay Árpád (Bp), Czakó Gábor (Bp), Dávid Katalin (Bp), Deme Tamás (Bp), Fekete György (Bp), Forintos György (Bp), Gereben Ferenc (Bp), Hankiss Elemér (Bp), Jelenits István SchP (Bp), Katus László (Bp), Keresztes Ilona (Debrecen), Koncz Gábor (Bp), Marik Tamás OFM (Kaposvár), Morel Gyula SJ (Innsbruck), Osztovits Ágnes, Papp Ferenc, Sajgó Szabolcs SJ (Dobogókő), Simonyi Gyula (Székesfehérvár), Szabó Ferenc SJ (Bp), Várnagy Elemér (Pécs), Victor András


39. 1997 - Pannonhalma

Quo vadis Domine?

Előadók: Andok Mónika (Szeged), Blanckenstein Miklós (Bp), Bosák Nándor (Debrecen-Nyíregyháza), Dévény István (Luzern), Erdélyi Zsuzsanna (Bp), Fila Béla (Bp), Gáspár Csaba László (Bp-Miskolc), Gesztesy András (Pécs), Havass Miklós (Bp), Horányi Özséb (Pécs-Bp), Jávor Béla (Bp), Kunszt György (Bp), Lukács László SchP (Bp), Máté- Tóth András (Szeged), Mészáros Klára (Bp), Morel Gyula SJ (Innsbruck), Nemeshegyi Péter (Bp), Örsy László SJ (Washington DC), Rabár Ferenc (Piliscsaba-Bp), Scharle Péter (Bp), Sulyok Elemér OSB (Pannonhalma), Tillmann J.A. (Bp-Pécs), Tomka Miklós (Bp)

Felkért hozzászólók: Kamarás István (Bp), Bisztray György (Bp), Bogláryné Mailáth Edina (Bp), Boros András (Bp), Czeglédy Ilona (Bp), Endreffy Zoltán (Bp-Pécs), Ékes Ilona (Bp), Hagyó József (Biatorbágy), Halász Endre (Bp-Szada), Horváth József (Szombathely), Korzenszky Richárd OSB (Tihany), Kuklay Antal (Köröm), Lankó József (Alsószentmárton), Marik József (Bp), Mariscsák István (Miskolc), Puchard Zoltán (Bp), Sajgó Szabolcs SJ (Bp-Dobogókő), Schanda Balázs (Bp), Vigassy Mihály (Bp),

A pódiumbeszélgetések résztvevői: Boór János (München), Erdő Péter (Bp), Farkas Beáta (Szeged), Örsy László SJ (Washington DC), Solt Pál (Bp); Aszalós János (Bp), Dobner Győző (Bp), Keve István, Pásztor János (Bp), Háfenscher Károly (Bp), Szigeti Jenő (Bp).


40. 1998 - Siófok

A párbeszéd egyháza

Előadók: Balog Zoltán (Bp), Dusicza Ferenc (Nemesvámos-Bp), Erdő Péter (Bp), Gánóczy Sándor (Dauphine en Saye), Hankiss Elemér (Bp), Heller Ágnes (Bp), Horvát János (Bp), Horváth Árpád (Luzern-Bp), Lukács László SchP (Bp), Nagy Endre (Pécs), Schermann Rudolf (Bécs), Szabó Ferenc SJ (Bp), Szabó Lajos (Bp), Szekfü András (Bp), Takács Gyula (Rábagyarmat-Veszprém), Tamás Pál (Bp), Várnay Jakab (Bp), Várszegi Asztrik OSB (Pannonhalma), Vásárhelyi Mária (Bp).

A pódiumbeszélgetések résztvevői: Pomogáts Béla (Bp), Esterházy Péter (Bp);


41. 1999 - Baja

A Korrupció

Előadók: Bócz Endre (Bp), Bodó Júlia (Csíkszereda), Bíró A. Zoltán (Csíkszereda), Dul Antal (Bp), Eördögh István (Szeged), Farkas Ákos (Bp), Farkas Beáta (Szeged), Glózer Rita (Pécs), Hankiss Elemér (Bp), Jakabffy Tamás (Kolozsvár), Kende Péter (Bp), Kézdi Balázs (Pécs), Lengyel László (Bp), Molnár Attila (Bp), Polgár Kornél (Voorburg), Rabár Ferenc (Bp), Scharle Péter (Bp), Siklaki István (Bp), Szakály Ferenc (Bp), Tóth Péter (Pécs), Tuba Iván (Bp), Vásárhelyi Mária (Bp)


42. 2000 - Siófok

A család

Előadók: Glózer Rita (Pécs), Kelemen Gábor (Pécs), Lukács László SchP (Bp), Rátay Csaba (Bp), Somfai Béla SJ (Szeged), Wildmann János (Pécs)

Felkért referensek: Andrásfalvy Bertalan (Pécs), Birtalan Balázs (Bp), Bögre Zsuzsa (Bp), Buday Kornélia (Innsbruck-Bp), Cseh- Szombathy László (Bp), Csonka Judit (Pécs), Danka Krisztina (Bp), Dely Zsófia (Szeged), Hegyi Balázs (Bp), Kamarás István (Bp- Veszprém), Kékesi János (Bp), Köllő Gábor (Szászfenes-Kolozsvár), Körmendy Mária és Körmendy Imre (Bp), Kurimay Tamás (Bp), László Tamás (Bp), Máté-Tóth András (Szeged), Mikulás Domonkos (Kecskemét), Nagy J. Endre (Pécs), Schadt Mária (Pécs), Scharle Péter (Bp-Győr), Tóth Péter I. (Pécs), Tringer László (Bp), Varjú Imre (Bp)

A pódiumbeszélgetés résztvevői: Rátay Csaba (Bp), Asbóth Mária (Szombathely), Brückner Huba (Bp), Csonka Judit (Pécs), Késmárki István (Bp), Mészáros Péter (Bp); Szöllőssy Ágnes (Bp), Alaksza János (Pozsony), Bárdos István (Beregszász), Bura László (Szatmárnémeti), Dukai Éva () Filakovszky Mária (), hegedűs- Kovacsevics Katalin (Szabadka-Szeged), Mészáros Domonkos OP(), Zsidó János (Dunaszerdahely),


43. 2001 - Siófok

Az Egyházról - Önmagunkról

Előadók: Aszalós János (Bp), Buda Péter (Bp), Buday Kornélia (Bp- Innsbruck), Dévény István (Luzern), Dul Géza (Valkó), Farkas Edit (Piliscsaba), Fekete Ágnes, Ferencz Kornélia, Forintos György (Bp), Frank Miklós (Bp), Hegedűs Katalin (Szeged), Hegyi Gyula (Bp), Heigl György (Pécs), Horányi Özséb (Bp-Pécs), Kende Péter (Bp), Kékesi János (Bp), Kis János (Bp), Korpics Mária, Kőmívesné Bernolák Éva (Bp), Márton László (Bp), Mártonffy Marcell (Bp-Piliscsaba), Máté- Tóth András (Szeged), Mészáros Klára (Bp-Szeged), Mikulás Domonkos (Kecskemét), Nagy Endre (Pécs), Papp Ferenc (Bp), Sárdy Péter (D), Schanda Balázs (Bp), Szabó Lajos (Bp), Szilczl Dóra, Tillmann J.A. (Bp-Pécs), Tóth Péter (Pécs), Veres András (Bp), Wildmann János (Pécs)

 


Rendezvényeink

 

1996. július 28-augusztus 4. Dobogókő, Manréza

Keresztény felelősség a széttöredezett világban konferencia és a Nemzetközi Pax Romana ICMICA megalakulásának 75. évfordulóját ünneplő 27. tisztújító közgyűlés. Ennek eredményeként Magyarország az 1996-2000 közötti időszakban az ICMICA elnökségének tagja lett, és a határon túli magyar Pax Romana szervezetek.levelező tagságot nyertek.

1996. szeptember Ménfőcsanak, Plébánia

A Kárpát-medencei Pax Romana szervezetek vezetőinek találkozója

1997. május 20-22 Dobogókő, Manréza

Közép-Kelet Európai Pax Romana szeminárium a nacionalizmusról és az etnikai kisebbségek helyzetéről a régióban cseh, horvát, szlovák és lengyel résztvevőkkel

1997. október 31-november 2. Dobogókő, Manréza - tanulmányi hétvége

Mi kell egy gyermek- és családbarát társadalompolitikához?

1998. május 17-19. Budapest, OLI-Budapest Galéria Közép-Kelet-Európai Pax Romana szeminárium a migrációról albán, lengyel, szlovák és román résztvevőkkel

1998. november 4-5. Pannonhalma, Bencés Apátság

Magyar megfontolások a Soáról (a MPRF társszervező)

1998. november 20-21. Dobogókő, Manréza - tanulmányi hétvége

Mi a Magyar Pax Romana válasza a roma kihívásra?

1999. április 16-18. Budapest, Hotel Ifjúság

A Labour and Human Development UNESCO szeminárium során megbeszélés a Nemzetközi Pax Romana főtitkárával és lelkészével. (A MPRF az előkészítésben vett részt)

1999. április 19. Pécs

Sajtótájékoztató a MPR munkájáról és a roma-projekt bemutatása

1999. május 5. Szeged

Tájékoztató a MPR munkájáról, a roma-projekt és a korrupció-projekt bemutatása

1999. november 6-7. Tihany, Bencés Apátság

A roma-projekt által szervezett tanulmányi hétvége

2000. február 25-27. Szeged, Piarista Gimnázium

Szociális érzékenységre nevelés az iskolában. Továbbképzés tanároknak.

2000. május 17-18. Budapest, Scheiber Sándor Gimnázium (a MPR társszervező)

A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában - vallásközi konferencia

2001. október 6. Budapest, Kossuth Klub

Gaspar Martineznek, a Pax Romana európai lelkészének előadása

2001. december 8. Budapest, MTA Kongresszusi terem

A világi állam a XXI. században - nemzetközi konferencia (A MPR társszervező)A Magyar Pax Romana részt vett

 

1996. július 6-10. Twickenham (UK)

A média ma: új kihívás a keresztények számára. Konferencia az Európai Laikus Fórum szervezésében

1997 május Szászfenes

A Kárpát-medencei Pax Romana szervezetek vezetőinek találkozója a Romániai Magyar Pax Romana szervezésében

1997. szeptember 20-28. Assisi

Újítsuk meg mozgalmunkat, építsük újjá egyházunkat, formáljuk át a világot! Az ICMICA rendes évi konferenciája, elnökségi ülés

1998. szeptember Palic/Szabadka

A Kárpát-medencei Pax Romana szervezetek vezetőinek találkozója a Vajdasági Pax Romana szervezésében

1998 szeptember St.Albans (UK)

Új Európa - a ,,mások'' befogadása. Európai Pax Romana szeminárium, az ICMICA szervezésében

1998 október Dar-es-Salaam (Tanzánia)

Szegényég-emberi jogok-demokrácia. Az ICMICA rendes évi konferenciája, elnökségi ülés

1999. október 18-23. Washington D.C.

Nemzetközi párbeszéd a világgazdaságról - keresztény felelősségünk újragondolása

Az ICMICA rendes évi konferenciája, elnökségi ülés

2000. január 24-25. Budapest, Bolgár Művelődési Központ

A MPR roma-projektjének bemutatása a Partners Hungary és az Együttműködő Holland Alapítványok által rendezett konferencián

2000. május 19-21. Nagykálló

II. Országos Keresztény Cigánytalálkozó - nemzetközi tanácskozás a roma-kérdésről

2000. június 16-18. Milano

Az ICMICA európai koordinációs bizottságának tanácskozása

2000. szeptember 17-24. Párizs

Szolidaritás - a remény forrása. A Pax Romana ICMICA konferenciája és 28. közgyűlése

2000. november 14-15. Gödöllő-Máriabesnyő

Katolikus Cigánypasztorációs Konferencia

2000. november 17-18. Gödöllő, Szent István Egyetem

Együttélés Európában - 2000. Európai kisebbségek nemzetközi kulturális konferenciája

2001. május 10-13. Varsó/Konstancin

Új népvándorlás Európában. A rasszizmus elleni világkonferenciát előkészítő szeminárium az Európai Pax Romana szervezésében

2001. május 22. Budapest, MKPK titkárság

Találkozó a Vándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának elnökével és a cigánypasztorációs ügyek vezetőjével a Migrációs Iroda szervezésében

 

A Pax Romana meghívott tagjai az elmúlt tíz év során rendszeresen részt vettek a Vajdasági Pax Romana, a Romániai Magyar Pax Romana, a Szlovákiai Magyar Pax Romana, a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum rendezvényein, a KMÉM Innsbrucki tanulmányi napjain, valamint a Nemzetközi Pax Romana szakmai titkárságainak szemináriumain.

 

(Öszeállította: Szöllőssy Ágnes)