3. melléklet

Mi a MPR válasza a magyarországi korrupcióra, mint kihívásra


Célok

Átfogó cél a morális integritásra törekvő egyén véleményalkotásának szakszerű és szerteágazó megalapozása, korrupciót elutasító képességének megerősítése. Részletesebben

 

a korrupciós jelenségek és gyökereik multidiszciplináris, egyszersmind közérthető áttekintése és jellemzése,

a korrupciós mechanizmusok fontosabb változatainak csoportosítása, működésmódjuk példákkal szemléltetett kifejtése,

a korrupciós helyzetek megelőzését, átláthatóságát és megítélését befolyásoló egyéni, csoportos és társadalmi magatartásminták áttekintése,

a szaktudományok eredményeinek összekapcsolása és kiegészítése morális és teológiai elemzések megállapításaival, a vallásos életvitel és a korrupció viszonyára irányuló figyelemmel.

 

Előzmények

A korrupció kérdéskörét számos hasonló rendezvényt követve és sokat megelőzve választotta témájául a MPR 1999. évi tavaszi kongresszusa. A korrupció jelenségére, társadalmi-gazdasági hatására irányuló kutatásoknak az elmúlt években világszerte sok eredménye született. Ezek újrafelfedezését elkerülendő kaptak felkérést olyan előadók (kötzük például a Gombár Csaba vezette Korridor Intézet munkatársai), akik a közelmúltban hazai közleményeikben lényeges kérdéseket tárgyaltak és tisztáztak.

A kongresszus a tájékozódás területének kiszélesítése végett korábban mellőzött vagy kevés figyelmet kapott társadalomtudományi (egyebek között kulturális-antropológiai, szociál-pszichológiai, pszichiátriai, etológiai stb.) szakértők előadásait is meghallgatta. Kiderült, hogy akadnak megkutatatlan megközelítésmódok, de nincs olyan diszciplina, amelynek ne lenne érdekes és eredeti mondanivalója a korrupcióról.

A Magyar Pax Romana Fórum programjával összhangban a teológiai, sprituális, erkölcsi, lelkipásztori, egyháztörténeti vonatkozások önálló előadásokban is napirendre kerültek, a plenáris vitáknak pedig állandó szempontját képezték. Ebben a gondolatkörben fogalmazódtak meg azok a felismerések, amelyek a keresztény világszemlélet számára talán a legfontosabbak.

A kongresszus nem vállalkozott végkövetkeztetések vagy ajánlások megfogalmazására. Abban alakult ki egyetértés, hogy a MPR programjában projektként szereplő témakör számára az előadások és a vita anyaga - amelyek a Balassi Kiadó által gondozott kötetben előre láthatólag 2001 tavaszán napvilágot látnak - olyan további feldolgozásra és összegzésre érdemes forrást jelentenek, amelyet a folytatódó munkában kell és lehet is felhasználni.

A kongresszust követő műhelymunka 2000 őszéig terjedő szakasza olyan összefoglaló áttekintést (Jelentést) eredményezett, amely már jelenlegi kidolgozottsági szintjén is használható: keresztény értékrendbe ágyazott támaszt ad a konkrét korrupciógyanús helyzetekben megúszhatatlan, felelős egyéni döntések vállalásához. A Jelentést 2000. november 13-án a MPR műhelyvitára bocsátotta, a vita megállapításainak és javaslatainak feldolgozása a közeljövő feladata.

 

A 2001. év tervei

A célok által meghatározott irányban érdemes továbbfejleszteni a Jelentést. Ennek keretében feladat lehet

 

a. az összefoglaló Jelentés szakirodalmi hátterének dokumentálása, releváns megállapítások kiemelésével;

b. a Jelentés kiegészítése példákkal, esettanulmányokkal;

c. további opponensi vélemények beszerzése, kiegészítési javaslatok feldolgozása és eredményük beillesztése a Jelentésbe;

d. vitaülések előkészítése, lebonyolítása;

e. a magyarországi jelenségek és folyamatok néhány jellegzetes példája a tanulmány megállapításainak tükrében (esettanulmányok);

f. a korrupciós jelenségek és társadalmi megítélésük nyilvánossága - a várt hatások és azok korlátai (médiaelemzés);

g. a korrupció megítélésében mutatkozó különbségek feldolgozása és összehasonlító elemzése (1996-2000 időszaka).


Költségek

A feladatrészek elvégzésének becsült költsége egymástól elkülönülő kidolgozás esetén mintegy 2,5 MFt, az alábbi részletezésben.:

 

a. 100 EFt

b. 200 EFt

c. 600 EFt

d. 400 EFt

e. 300 EFt

f. 300 EFt

g. 600 EFt


Komplex kidolgozás, egyes részfeladatok szimultán megoldása esetén a költségek csökkenthetők, a teljes feladatsor 2001. végére elvégezhető, költségigénye mintegy 2,0 MFt-ra csökkenthető.