Hivatkozott és a könyv témájához kapcsolódó irodalom

 

ALLPORT, G., Az előítélet, Gondolat, Budapest, 1977.

ARONSON, E., A társas lény, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1992.

ATKINSON, R. L. et al., Pszichológia, Osiris, Budapest 1997.

BAGDY E., Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Budapest 1977.

BALOGH É., Pszichológiai kislexikon, Tóth Könyvkereskedés, Debrecen 1995.

BANDURA, Social Learning Theory, General Learning Press, New York, 1977.

BERNE, E., Emberi játszmák, Gondolat, Budapest 1984.

BORDÁS S. - FRIČ, P. - HAIDOVÁ, K. - HUNČÍK P. - MÁTHÉ R., Ellenpróbák (A szlovák-magyar viszonyok vizsgálata szociológiai és etnopszichológiai módszerekkel Szlovákiában), Nap, Dunaszerdahely, 1995.

BORDÁS S. - HUNČÍK P., Barát- és ellenségkép vizsgálatok Szlovákiában, kézirat, 1998.

BORDÁS S. - HUNČÍK P., Etnopszichológiai felmérés a Kárpát-medence nyolc országában, kézirat, 1996.

BORDÁS S. - HUNČÍK P., FER (Feszültség-előrejelző rendszer), Nap, Dunaszerdahely, 1999.

BORDÁS S., Lelkünk útvesztői, Kalligram, Pozsony, 1994.

BUDA B, Az empátia. A beleélés lélektana, Gondolat, Budapest 1978.

BUDA B., A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 19792.

CSEPELI GY. - ÖRKÉNY A. - SZÉKELYI M., Kisebbségszociológia, ELTE Kisebbségszociológiai Tanszék, Budapest. 1997.

CSEPELI GY., Szociálpszichológia, Osiris, Budapest, 1997.

FERGE ZS. - DARVAS Á. - TAUSZ K., A szegénység és a társadalmi kirekesztés Közép-Kelet-Európa átalakuló gazdaságaiban. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) In Focus Program on Socio-Economic Security (PSS) nevű programjának zárótanulmánya, kézirat, 2002.

FISHER, R - URY, W. -PATTON, B., A sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár, Budapest, 1998.

FRASER, A. Sir, A cigányok, Osiris, Budapest, 1996.

FREUD, A., Az én és az elhárító mechanizmusok, (Párbeszéd Könyvek), Párbeszéd, Budapest,1994.

FÜREDI J. - BUDA B., A család szociálpszichiátriája, Medicina, Budapest, 1996.

GLATZ F. (szerk.), A cigányok Magyarországon, MTA, Budapest, 1999.

GOLEMAN, D, Érzelmi intelligencia, Háttér, Budapest, 1997.

GORDON, A. W., Az előítélet, Gondolat, Budapest, 1977.

HINSCH, R. - PFINGSTEN, U., Gruppentraining sozialer Kompetenzen, Urban &Schwarzenberg, München, 1983.

HÓDI S., A nemzeti identitás zavarai, Fórum, Novi Sad, 1992.

HUNCIK, P. (ed.), Confidence building in the Carpathian basin, Nap, Dunaszerdahely, 1999.

KEMÉNY I. (szerk.), A magyarországi romák. ( Változó világ 31.), Press Publica, 1999.

KÓSÁNÉ DR.ORMAI V. - DR. MÜNNICH I., Szocializációs zavarok - beilleszkedési nehézségek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.

KUSÝ, M. - STREDLOVÁ, T., Príručka k tolerancii, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2003.

LEWIN, K., Csoportdinamika, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1975.

MÉREI F., A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása, Akadémia, Budapest 1987.

MÉREI F., Közösségek rejtett hálózata: A szociometriai értelmezés (Osiris könyvtár, Pszichológia), Osiris, Budapest, 2001.

RADÓ P., Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról, (Szakértői tanulmány a Nemzeti és Etnikai Kisebbséghi Hivatal számára), Budapest, 1997, http://www.meh.hu/nekh/Magyar/rado.htm.

RANSCHBURG J., Félelem, harag, agresszió, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

RÁBAI L. - HAMP G. - HORÁNYI Ö. (szerk.), Magyar megfontolások a Soáról, Balassi - Magyar Pax Romana, Budapest, 1999.

ROGERS, C. R., On Encounter Groups, Harper and Row, New York 1970.

ROGERS, C. R., Valakivé válni: a személyiség születése, Edge, Budapest, 2003

SATIROVÁ, V., Kniha o rodine, Práh Svan, Praha, 1994

©I©KOVÁ, T., Výchova k tolerancii a proti rasismu, Portál, Praha, 1998.

SOMOS P. (HUNČÍK P.), A kisebbségi lét határvonalai, Regio, 1990, 2.

SOMOS P. (HUNČÍK P.), Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában, Regio, 1990, 1.

STEWART, M. S., Daltestvérek, T-Twins Budapest, 1994.

STIERLIN, H., Delegation und Familie. Beiträge zum Heidelberger Familiendynamischen Konzept, Schurkamp, Frankfurt/M, 1978.

SZUHAY P. A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája, Panoráma, Budapest, 1999.

TRINGER L., A gyógyító beszélgetés, SOTE, Budapest, 1992.

ZRINSZKY L. (szerk.), Magatartásminták - azonosulás, Gondolat, Budapest, 1978.

ZUKER, E., The Assertive Manager, Amacom, New York, 1989.