A Kongresszus programja

Fides et ratio II - Természettudományos tapasztalatok felől

Összefoglaló a MPR 47. kongresszusáról

Győr, 2005. március 30 - április 2.

 

A Magyar Pax Romana 47. Kongresszusára az idén is a hagyománnyal összhangban került sor a Húsvétot követő héten. A helyi média előzetesen hírt adott az eseményről, az előeste fogadását a résztvevők és meghívottak körében megtisztelte jelenlétével a város polgármestere, a megyei önkormányzat elnöke, a győri egyetem rektora, a régió evangélikus püspöke és református esperese. A fogadást ezúttal is követte a MPR helyzetével, tevékenységével foglalkozó beszélgetés.

Csütörtökön reggel a székesegyházban Pápai Lajos megyéspüspök volt a Veni Sancte főcelebránsa. A szentmise után a meghirdetett program szerint követték egymást az előadások és kísérő események. Az érdeklődés szerencsés összhangban volt a bencés gimnázium dísztermének befogadó képességével és terével. Miközben a jelenlévők köre naponta változott, a plenáris ülések látogatottsága (rendre 80-120 fő) az előadók, korreferátorok és hozzászólók számára egyaránt élénk és közvetlen hangulatot teremtett.

A MPR kongresszusainak résztvevői közismerten fejlett kritikai érzékkel ítélik meg az előadói teljesítményeket; ezúttal szinte fenntartás nélküli elégedettséggel nyugtázták a megjelentek a magas színvonalat, az előadók és korreferátorok, a pódiumon ülők és a hallgatóság között kibontakozó élénk vitákat. A felvetett kérdések természetéből következően nem volt, nem lehetett cél végkövetkeztetések levonása - a természettudományok körében folyamatosan fejlődő modellek előnyeit és gyengéit, a hitbe ágyazódó és az attól függetlenül felépített gondolatmeneteket az egymás véleménye iránti figyelem, a minél pontosabb és érvényesebb változatok kialakításában fennálló közös érdekeltség jegyében vitatták a résztvevők.

A kitűnő előadógárda vonzereje tükröződött a hallgatóság összetételében is (egyetlen példa: csütörtökön délelőtt a teremtés és fejlődés témájával foglalkozó ülésen végig jelen volt és részt vett a vitában Márfi Gyula veszprémi érsek). A szakterületi elismertségük okán meghívott, vallásos kötődés nélküli előadók közül többen szükségesnek tartották jelezni, hogy katolikus környezetben nem számítottak ilyen mértékű (a MPR tagsága számára persze nyilvánvaló és megszokott) nyitottságra.

A konferencia első munkanapjának estéjén az erdélyi és vajdasági testvérszervezetek képviselői tájékoztatták az érdeklődőket tevékenységükről, sikerekről és megpróbáltatásokról. Az elmúlt években megszokottnál népesebb küldöttségek tagjainak szavaiból kitűnt, hogy gondokkal is terhes, nehéz évek előtt állnak a határon túli magyar katolikus szervezetek (is), van és lesz tere a tudatos és előrelátó együttműködésnek.

Pénteken este a régió szellemi életének négy reprezentánsa (költő, egyetemi dékán, vállalatvezető, plébános) volt a konferencia meghívottja. Helyzetet vázoló bevezetőik már-már lehangoló képet festettek a Győr-környéki társadalom és gazdaság állapotáról, elégtelen kezdeményezőkészségnek vagy éppen ellentmondásos vallási elköteleződöttségeknek tulajdonítható gondokról. A párbeszéd, a kérdések megválaszolása során aztán kitűnt, hogy inkább egy korábban megszokott, meredek fejlődési trend átmeneti megtörését akarták érzékeltetni, és bizakodóan ítélik meg a jómódú, az országos átlagnál jóval kedvezőbb esélyekkel rendelkező térség anyagi és szellemi gyarapodásának kilátásait. E beszélgetés közben, 9 óra tájban kondultak meg a bencés templom és a székesegyház harangjai, amelyek (mint utóbb kiderült, valamelyest elsietetten) a Szentatya halálhírét voltak hivatva tudatni. A résztvevők elcsendesedéssel fejezték ki tiszteletüket, megrendülésüket, amely azután a következő nap folyamán végig érzékelhető maradt az együttlét hangulatában.

Szombaton délelőtt a 47. Kongresszus mérlegét megvonó összefoglalás joggal állapította meg, hogy egy nehéz és kimeríthetetlenül gazdag témakörben a várakozásokat felülmúlóan épülhettek a résztvevők, emlékezetesen kellemes körülmények között (ideértve a város hangulatát és a négy napon át kellemes, napos időjárást is). A Te Deum méltó módon zárta a kongresszus eseménysorát.

Ebben az évben a megszokottnál valamivel élénkebb médiaérdeklődés nyilvánult meg a kongresszus iránt. Helyi és országos adók is készítettek felvételeket, interjúkat a MPR tagjaival és a meghívott előadókkal, néhány tudósító folyamatosan jelen volt. Az elhangzott előadások, korreferátumok többsége írott formában is hozzáférhető lesz, a Magyar Pax Romana tevékenységéhez kapcsolódó - munkatervvel, szervezéssel, költségterhek viselésével stb. összefüggő - tapasztalatokra és kérdésekre pedig a májusi közgyűlés munkaanyagai térnek vissza.