Meghívó
Felhívás fiataloknak, diákoknak
Jelentkezési lap
(letölthető word dokumentum)

Sajtóvisszhang

 

A hétköznapok misztikuma

Fides et ratio III - 48. Pax Romana kongresszus,

2006. április 19-22., Budapest

 

Témafelvető

Ha keresztényként az is dolgunk, hogy keresztény elköteleződésünk keretében segítsük embertársaink boldogulását, akkor ez értelmiségi felkészültségünk birtokában a mindenkori társadalmi helyzetre való kritikus rátekintést (a reflektálást) igényli és segítő vagy éppen fejlesztő programajánlatainkat. Ez a célracionális tevékenység - természetesen - nem meríti ki a társadalmi (és ennek következtében nyilvános) tevékenységek - szokásosan racionális - készletét.

De túl ezen, az sem hagyható figyelmen kívül, ha a teljesebb kép kialakítása a cél: hogy (emberi) dolgainknak esetenként csak egy töredéke racionális (még akkor is, ha megengedjük, hogy különböző racionalitások lehetségesek). Vannak ugyanis előítéleteink is, érzelmeink is, indulataink is és még más nem racionális dolgaink is. Ezek azonban többnyire (közvetlenül) nem nyilvánosak, csak (közvetve) tetten érhetők nyilvános, társadalmilag érvényes tevékenységeinkben (valahogy úgy, ahogy a csillagászok szerint a fekete lyuknak nevezett égi objektumok sem figyelhetők meg közvetlenül, csak hatásaikban). Miközben ezen nem racionális dolgaink (cselekvéseink) is lehetnek a társadalom színterén hatékonyak és így társadalmilag érvényesek. A racionálishoz hasonlóan hozzájárulhatnak a társadalmi integrációhoz (természetesen csökkenthetik is ezt, mint a racionális cselekvések is) és ezen keresztül pozitív (vagy negatív) értelemben hozzájárulhatnak az egyén, mindannyiunk boldogulásához. Nem vagyunk ezzel másként azon sajátos, bár hétköznapi esetekben sem, amelyekben a misztikum mutatkozik meg.

A transzcendens tapasztalatok, többnyire vallási kontextusban megjelenvén, ugyanúgy hozzájárul(hat)nak a társadalmi integrációhoz (vagy éppen dezintegrációjához), mint akármelyik másik társadalmi érvényességű tapasztalatunk (mégha erről mentalitástörténetileg többféle felfogás is ismeretes). Ezek a transzcendens tapasztalatok azonban, köztük a misztikusak is, sokban különböznek a racionális tapasztalatoktól. Például különbözhetnek abban, hogy bár egyaránt megalapozhatnak problémákat, pontosabban egyaránt problémaként koncipiálható kihívásokként jelenhetnek meg, míg azonban egyes kihívások olyan problémaként jelenik meg, amely (racionális) problémamegoldást igényelnek; mások bizonyosan nem igénylik ezt: sőt éppen a meg nem oldás mutatkozik adekvát 'válasz'-nak: a misztikum mint kihívás talán éppen ilyen. És így tovább.

Röviden: az emberkép a tét, vajon redukálható-e az ember a 'racionális lény' jellemzőre. És ha nem redukálható, akkor annak miféle következményei vannak? Felfigyelhetünk olyan dimenzióira az életünknek, amit a racionalitás szemüvegén keresztül nem láthattunk, vagy pontosabban: torzan látunk. Ennek belátása sem teszi azonban egyszerübbé a misztikum társadalmi relevanciájának megragadását, ha van ilyen egyáltalán. A nehézség talán abban látható meg, hogy a misztikum nem nyilvános, kommunikálhatatlan, vagy inkább: csak korlátozottan kommunikálható (ez persze nem egyedülálló jelenség, mert pl. a szerelemben is van valami hasonlóan kommunikálhatatlan).

A Fides et ratio erről a tematikáról (akárhogy is gondolunk rá) nem szól, noha mindennapjaink szerves részét adják; bár az is igaz, hogy manapság többnyire már a misztikum felismerése is bizalmatlanságot vagy éppen gyanút keltő. Mindazonáltal a kongresszuson azt a misztikumot törekszünk majd vizsgálni, amely nem csak része mindennapjainknak, ha észrevesszük, de része lehetne érvényes társadalmi cselekvéseinknek is, olyan része, ami mással nem váltható ki; vagyis észrevétlenül hagynunk - voltaképpen morálisan jóvátehetetlen - vesztesége volna a társadalomnak.

Végeredményben a konferencia számára négy feldolgozandó tematika látszik célszerűnek:

(a) a misztikum értelméről a misztikumról szóló szokásos diskurzusok keretében;

(b) a misztikum kognitív értelméről;

(c) a misztikum értelméről a 21. század kereszténységében várható szerepének kontextu-sában;

(d) a misztikum értelméről a társadalmi cselekvések kontextusában.


[a misztika a Britannica Hungarica Világenciklopédia 2005-ben]

 


titkarsag@magyarpaxromana.hu