Meghívó

A kongresszus tematikus koncepciója

Program

A kongresszus sajtóvisszhangja

A kongresszus összefoglalása

SAJTÓKÖZLEMÉNY*

 

A Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi egyesület. Évente, hagyományosan a Húsvétot követő héten tart kongresszust, ahol a magyar közéletben való keresztény részvétel szempontjából fontos kérdéseket tesz vizsgálódás tárgyává. Ökumenikus nyitottsággal, a témakörök szakértői által tartott előadások nyomán alakít ki ajánlásokat azok számára, akik a személyes keresztény életvitel mellett közéleti felelősséget is vállalva akarják szolgálni a magyar társadalom fejlődését.

A 49. kongresszus témája az állam és az egyház politikailag érzékeny viszonya volt. A három napos rendezvény előestéjén a Veni Sancte szentmisét Bíró László, a budapesti szeminárium püspök-rektora celebrálta az egyetemi templomban. A püspöki homilia utalt az állam XVI. Benedek pápa által is hangsúllyal említett, a társadalmi igazságosság megteremtése, fenntartása tekintetében viselt felelősségére, a katolikus egyház küldetését pedig az apostolok példájához kapcsolva fejtette ki. Péter a béna koldushoz fordulva - "aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj" (ACs 3,6) - pontosan azt adta, amire annak leginkább szüksége volt.

A bátor témaválasztás sok kiváló előadót vonzott, közöttük jelentős szerepet vállaltak protestáns testvéreink szakértői is. A kongresszuson elhangzott huszonegy előadás négy kérdéskört tárt fel részletesen. Áttekintést kaptak a résztvevők az állam és az egyházak kapcsolatának különféle modelljeiről, a XXI. század első évtizedére kialakult sajátos magyarországi viszonyok meghatározó előzményeiről és okairól, a mai helyzet (kiemelten az egyház-finanszírozás) időszerű kérdéseiről és gondjairól, valamint a közeli és a távolabbi jövő látható és sejthető feladatairól, tennivalóiról.

Az előadások és a hozzájuk kapcsolódó diszkusszió több olyan következtetés levonását is lehetővé tette, amelyek érdemesek szélesebb körű figyelemre. Így például

- a hazai helyzet nyugvópontra kerülését segítheti a kialakulásához vezető folyamatok és mélyebb okok (sérelmeken felülemelkedni képes önértékelésre is kész) ismerete és megértése,

- az egyházi tevékenységek finanszírozási kérdéseinek megoldásához alighanem nélkülözhetetlen a (társadalomtudományi és közgazdasági) szakértői előkészítés iránti bizalom megerősödése,

- az állam és az egyházak közötti konstruktív együttműködés egyik alapfeltétele a jogbiztonság, az egyén mellett a közösségek vallásszabadságának kereteit is tisztázó jogszabályi környezet,

- a hatályos megállapodások alapjainak vitatásánál célravezetőbb lehet azok végrehajtási rendjének tárgyszerű (és benne jogszabályi) kialakítása,

- a pasztorációs tevékenység megújulása a társadalmi integráció olyan forrása lehet, amellyel az egyházak specifikusan tudnak hozzájárulni a társadalom szerveződéséhez.

A kényesnek tekintett kérdések feldolgozása az önmagában is értéket jelentő társadalmi konszenzust szélesíti, a közjót szolgálja, és segíti a magyar társadalmat az európai kultúrát érő globális kihívások elfogadásában, illetőleg a helyes válaszok kialakításában. Ezért a Magyar Pax Romana részletesebb memorandumban is megfogalmazza, és a közeli napokban közreadja a kongresszus következtetéseit és ajánlásait.

Jegyzet:

* A SAJTÓKÖZLEMÉNY a kongresszus lefolyásáról, a tárgyalt témákról és az előadások, észrevételek nyomán kialakított következtetések, ajánlások velejéről ad hírt. Részletesebb, az előadásokban feltárt, a kongresszus által megvitatott témákhoz kapcsolódó megállapítások, ajánlások jelennek meg a közeljövőben (MEMORANDUM) [vissza]